Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Edistävätkö yrityssaneerauslakiin ehdotetut muutokset yritysten hakeutumista yrityssaneeraukseen?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.9.2022 12.35
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä yrityssaneerauksista annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksen vaikutuksia on käsitelty monipuolisesti ja pääosin perusteellisesti. Esityksessä tulee kuitenkin kuvata, miten ehdotettujen muutosten toimivuuden seurantaa ja jälkiarviointia on tarkoitus tehdä.

Esityksen tavoitteena on edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ehkäistäisiin myös saneerausmenettelyyn liittyviä väärinkäytöksiä, kuten ns. viivyttelyluontoisten saneeraushakemusten tekemistä.

Esitysluonnoksessa on kuvattu ymmärrettävästi esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset. Esitysluonnoksessa voisi kuitenkin kuvata lyhyesti perusmuotoisen yrityssaneerausmenettelyn keskeisen sisällön, jotta esityksestä saa käsityksen menettelyn eri vaiheista ja siitä, millä tavalla ehdotettu sääntely muuttaisi tai nopeuttaisi yrityssaneerausmenettelyä.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulee kuvata, miten ehdotettujen muutosten toimivuuden seurantaa ja jälkiarviointia on tarkoitus tehdä. Millä tavalla seurataan sitä, vähenevätkö yrityssaneerausmenettelyyn liittyvät väärinkäytökset, tai edistävätkö ehdotetut muutokset yritysten hakeutumista yrityssaneeraukseen? 

Esityksessä voisi lisäksi mahdollisuuden mukaan esittää suuntaa antavan arvion yritykselle yrityssaneerauksesta ja konkurssista aiheutuvista kustannuksista. Tämä voisi kirkastaa sitä, voivatko menettelyjen kustannukset vaikuttaa siihen, että yritys hakeutuu yrityssaneerauksen sijaan konkurssiin. Mahdollisuuksien mukaan esityksessä voisi arvioida, onko yrityssaneerauslakiin ehdotetuilla muutoksilla vaikutusta yrityssaneeraukseen joutuvien yritysten työntekijöiden työsuhteiden kestoon tai pysyvyyteen tai yritysten työllistämisedellytyksiin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen yrityssaneerauslaista ja siihen liittyvistä laeista (OM057:00/2021), jonka oikeusministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 31.8.2022. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.