Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Esitys valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi vuodelle 2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.9.2017 11.49
Tiedote 411/2017

Hallituksen esitys valtioneuvoston kanslian pääluokan määrärahoiksi vuodelle 2018 on 210,3 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys sisältää muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot sekä puoluerahoituksen.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin esitetään 123,2 milj. euroa. Valtioneuvoston kanslia jatkaa vuonna 2018 valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamista, joissa ministeriökohtaisista tietojärjestelmistä siirrytään valtioneuvoston yhteisiin järjestelmiin samalla yhteisiä menettelyjä ja prosesseja tehostaen. Hankkeisiin esitetään määrärahaa yhteensä 4,2 milj. euroa.

Lisäksi valtioneuvoston kanslian hallinnassa olevan valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjaukseen varaudutaan kertaluonteisella 1,4 milj. euron määrärahalisäyksellä.

Vuodelle 2018 ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenoihin esitetään 6,5 milj. euroa.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin esitetään 3,4 milj. euroa.

Valtioneuvoston kanslian pääluokkaan sisältyvälle selvitys- ja tutkimustoiminnan momentille esitetään 11,4 milj. euroa. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Puoluetoiminnan tukemiseen esitetään 29,6 milj. euroa. Määrärahasta 29,487 milj. euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen ja 0,148 milj. euroa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. Määrärahasta 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toiminnan tukemiseen ja 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Hallituksen linjauksen mukaisesti valtion omistajapolitiikalla tavoitellaan yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävää tulosta. Valtion omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuviin menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen esitetään 5,7 milj. euron määrärahaa.

Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Valtioneuvoston kanslia johtaa puheenjohtajuuskauden valmisteluja ja huolehtii sen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien asioiden yhteensovittamisesta. Vuodelle 2018 esitetään määrärahaksi 6,8 milj. euroa. EU-puheenjohtajuuskauden kokonaismenoihin on varauduttu vuosina 2018—2020 70 milj. eurolla. Tämän lisäksi sisäministeriön pääluokkaan sisältyy lisäys puheenjohtajuuskauden turvallisuusmenojen määrärahoihin.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Suomen maksuosuuteen esitetään määrärahaa 0,8 milj. euroa. Vuonna 2017 perustetun Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tarkoituksena on tukea keskuksen jäsenmaiden pyrkimyksiä tehostaa hybridiuhkiin liittyviä valmiuksiaan sekä sietokykyään.

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus sisältää lisäksi 0,6 milj. euron määrärahaehdotuksen vuoden 1918 muistovuoden järjestämiseen. Muistovuosi on yhteiskunnallisesti erityisen merkittävä, ja sen aikana tuotaisiin esille yhteiskunnan eheyden tärkeyttä muisto- ja keskustelutilaisuuksin sekä julkaisemalla tietoa vuoden 1918 tapahtumista.

Valtion talousarvioesitys 2018

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia