Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Esitys valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi vuodelle 2019

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.9.2018 13.03
Tiedote 416/2018

Hallituksen esitys valtioneuvoston kanslian pääluokan määrärahoiksi vuodelle 2019 on 265,6 milj. euroa joka on 55 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahalisäys johtuu pääosin Suomen EU-puheenjohtajakaudesta.

Valtioneuvoston kanslian määrärahoilla varaudutaan Suomen tulevaan Euroopan unionin puheenjohtajakauteen. Vuodelle 2019 ehdotetaan määrärahaksi 60 milj. euroa. Kokonaisuudessaan puheenjohtajakauteen on varauduttu 70 milj. eurolla vuosina 2018—2020. Lisäksi sisäministeriön hallinnonalalle varataan määrärahoja puheenjohtajakauden turvallisuusjärjestelyihin. Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Suomen maksuosuutta ehdotetaan lisättäväksi 0,4 milj. eurolla edellisvuoteen nähden. Määrärahan lisäys aiheutuu osaamiskeskuksen jäsenvaltioiden määrän kasvusta. Suomen maksuosuus olisi vuonna 2019 kokonaisuudessaan 1,1 milj. euroa.

Saamelaisia koskevan totuus- ja sovintoprosessiin ehdotetaan 1,5 milj. euroa. Rahoitusta kohdennetaan saamelaisten totuus‐ ja sovintokomission työhön sekä totuus‐ ja sovintoprosessin edistämiseen.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toteuttamiseen ehdotetaan 0,7 miljoonaa euroa. Kymmenvuotisen ohjelmakauden tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Valtioneuvosto teki toukokuussa 2018 periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin ehdotetaan 125,6 milj. euroa. Momentin määrärahoihin ehdotetaan lisäystä muun muassa valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen, valtioneuvoston toimitilojen kaluste- ja turvalaitehankintoihin ja muihin toimitilamenoihin. Vastaavasti momentin määrärahaa vähentää hallituksen toimintamenoihin kohdistamat säästöpäätökset, joista merkittävin on kanslialle osoitettu toimitilasäästö 2,1 milj. euroa.

Talousarvioehdotukseen sisältyvät lisäksi muun muassa oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, osakehankinnat sekä puoluerahoitus.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan momentille ehdotetaan 11,4 milj. euroa. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Valtion talousarvioesitys 2019

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia