Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa komission antamia asetusehdotuksia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.9.2022 10.58
Tiedote
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.

Perjantaina 16. syyskuuta kokoontunut EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja yleisten asioiden neuvoston kokoukseen, sekä neljään asetusehdotukseen, jotka koskevat luonnon ennallistamista, kasvinsuojeluaineita, yhteisten puolustushankintojen lisäämistä ja poliittisen mainonnan avoimuutta. Suomen kannat kolmeen ensiksi mainittuun asetusehdotukseen tulevat julkisiksi vasta, kun ne on käsitelty valtioneuvoston yleisistunnossa.

Komissio asetusehdotuksella luonnon ennallistamisesta asetettaisiin yleinen tavoite edistää luonnon monimuotoisuuden ja häiriönsietokyvyn jatkuvaa, pitkäaikaista ja kestävää elpymistä EU:n maa- ja merialueilla. Tavoitteen saavuttamiseksi ehdotuksessa asetetaan useita sitovia luonnon tilan parantamistavoitteita ja -velvoitteita monenlaisille ekosysteemeille. Näiden toimenpiteiden olisi katettava vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä, sekä kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä. Ajatuksena on, että kukin jäsenmaa laatisi kansallisen ennallistamissuunnitelman, jossa määriteltäisiin keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Komission kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä koskevalla asetusehdotuksella on tarkoitus korvata voimassa oleva direktiivi torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Ehdotuksen tärkein tavoite on vähentää kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja niistä aiheutuvia riskejä.  Ehdotus asettaa yleiset tavoitteet EU-tasolle ja edellyttää, että jäsenvaltiot asettavat kansallisia tavoitteita kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskien vähentämiselle. Tavoitteita on kaksi: kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskien vähentäminen, sekä vaarallisempien kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen näkemyksen myös komission heinäkuussa antamaan asetusehdotukseen välineestä, jonka tarkoituksena on kannustaa unionin jäsenmaita yhteisiin asehankintoihin lähivuosina. Esitys tehtiin EU-maiden päämiesten toimeksiannon mukaisesti. Väline rahoitettaisiin EU-budjetista ja sen koko olisi yhteensä 500 miljoonaa euroa vuosille 2023 ja 2024. 

Komission marraskuussa 2021 antaman, poliittisen mainonnan avoimuutta ja kohdentamista koskevan asetusehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa poliittiselle mainonnalle yhdenmukaistetut säännöt ja korkea avoimuuden taso EU:ssa. Lisäksi on tarkoitus edistää luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaa. Suomi on tukenut neuvotteluissa ehdotuksen tavoitetta lisätä poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä. Tämä on tärkeää myös vaaleihin kohdistuvan epäasiallisen vaikuttamisen torjumiseksi. Neuvotteluiden aikana ehdotus on kehittynyt Suomen kannalta toivottavaan suuntaan. Suomi on valmis hyväksymään kompromissiehdotuksen, jos pienten ja keskisuurten poliittisen mainontapalvelun julkaisijoiden velvollisuuksia kevennetään, seuraamukset ovat oikeasuhtaisia ja rajoitukset sananvapauteen rajoittuvat vain välttämättömään. On tärkeää, että säädös ja sen soveltamisohjeistus antavat riittävän selkeän kuvan palveluntarjoajien ja toimeksiantajien velvollisuuksista. 

Yleisten asioiden neuvoston kokouksen (20.9.) pääaiheita ovat lokakuun Eurooppa-neuvoston valmistelun aloittaminen sekä keskustelut Euroopan komission vuoden 2023 työohjelmasta ja Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotoimista. Lisäksi neuvosto tarkastelee oikeusvaltiotilanteen kehittymistä unionissa komission kesällä julkaiseman oikeusvaltiokertomuksen pohjalta.

Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia