Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerutskottet diskuterade ekonomi och åtgärder i den europeiska gröna given

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.11.2020 10.56 | Publicerad på svenska 20.11.2020 kl. 14.36
Pressmeddelande 729/2020

Vid sitt möte den 20 november behandlade EU-ministerutskottet förordningen om den fleråriga budgetramen, kommissionens nya handlingsplan för kapitalmarknadsunionen samt två meddelanden som ingår i den europeiska gröna given.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om den politiska kompromiss som rådet och Europaparlamentet nådde om förordningen om den fleråriga budgetramen den 10 november. Finland kan godkänna den politiska kompromissen. Efter att Europeiska rådet i juli enades om budgetramen och återhämtningspaketet har det tyska ordförandeskapet fortsatt arbetet med att färdigställa de förordningar som ingår i paketet. Det gäller förutom budgetramförordningen också bland annat förordningen om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget, rådets beslut om Europeiska unionens egna medel samt inrättandet av ett återhämtningsinstrument för EU.

EU-ministerutskottet behandlade också kommissionens handlingsplan för att fördjupa kapitalmarknaden i EU och fastställde Finlands grundläggande ståndpunkter i fråga om den. I handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen redogör kommissionen för metoder och sätt att fördjupa och integrera unionens inre marknad när det gäller att effektivt mobilisera kapital.

Dessutom behandlade ministerutskottet kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet. Staregin utgör en del av den europeiska gröna given, och syftet med den är att säkerställa ett effektivare skydd av människors hälsa och miljön mot skadliga kemikalier. Åtgärderna i strategin omfattar flera lagstiftningsinitiativ som gäller flera olika verksamhetssektorer. Lagstiftningsförslagen kommer att läggas fram under 2021–2024. Finland anser det vara viktigt att EU:s nya kemikaliestrategi för hållbarhet är en ambitiös och omfattande helhet som syftar till att stärka skyddet av människors hälsa och miljön samt främjar innovationer och på så sätt stöder en övergripande omställning till hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Finland förespråkar ett horisontellt grepp och en bred inriktning av åtgärderna på olika samhällssektorer.

EU-ministerutskottet behandlade också kommissionens meddelande om den så kallade renoveringsvågen, som också utgör en del av den europeiska gröna given. Syftet med meddelandet är att åtminstone fördubbla den årliga takten för energirenoveringar av bostadshus och andra byggnader fram till 2030 och att främja långtgående energirenoveringar. Finland understöder kommissionens mål, som i första hand bör ställas upp på EU-nivå så att ländernas särdrag beaktas i lösningen. Finland ser positivt på kommissionens princip ”energieffektivitet först”, men betonar att också energieffektiviteten hos byggnadsdelar och tekniska system samt hela energisystemet bör beaktas ur ett brett perspektiv.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:

•    Videokonferens med utvecklingsministrarna den 23 november
•    Videokonferens med ministrarna med ansvar för konkurrenskraftsfrågor (forskning och innovation) den 27 november

Utvecklingsministrarna kommer att diskutera främjandet av jämställdhet inom utvecklingspolitiken och i EU:s yttre förbindelser samt hållbar skuldsättning i utvecklingsländerna. Konkurrenskraftsministrarna ska å sin sida diskutera de mål för medlemsländernas investeringar i forskning och utveckling som kommissionen ställt upp.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli