Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerutskottet fortsatte behandlingen av EU:s klimatpaket

Statsrådets kommunikationsavdelning
1.10.2021 12.31 | Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 14.56
Pressmeddelande 562/2021

Vid sitt möte fredagen den 1 oktober diskuterade EU-ministerutskottet lagstiftningsförslag som verkställer EU:s klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet. Ministerutskottet diskuterade också ärenden som ska behandlas vid rådsmöten nästa vecka.

EU-ministerutskottet fortsatte behandlingen av 55 %-paketet genom att fastställa Finlands ståndpunkter i fråga om följande lagstiftningsförslag som Europeiska kommissionen lagt fram:

  • utsläppshandelsdirektivet (ETS) och ändring av reserven för marknadsstabilitet samt handeln med utsläppsrätter för luftfart
  • gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM)
  • energiskattedirektivet.

55 %-paketet innehåller sammanlagt 12 lagstiftningsförslag med målet att minska EU:s nettoväxthusgasutsläpp med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå och uppnå klimatneutralitet på EU-nivå senast 2050. EU-ministerutskottet har nu fastställt Finlands ståndpunkter i fråga om 11 lagstiftningsförslag.

Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • eurogruppen den 4 oktober och Ekofinrådet den 5 oktober
  • miljörådet den 6 oktober
  • rådet för rättsliga och inrikes frågor den 7–8 oktober.

Ekofinrådet får en lägesrapport om genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens samt bekräftar EU:s förhandlingsmandat gällande klimatfinansiering inför FN:s nästa klimatmöte i Glasgow. På dagordningen står också lärdomar från den europeiska planeringsterminen, solvensbestämmelser gällande försäkringsbolag, EU:s riktlinjer inför G20-mötet och uttalande till Internationella monetära och finansiella kommitténs möte samt uppdatering av listan över icke samarbetsvilliga tredjeländer på skatteområdet.

Eurogruppen ska behandla den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet, förberedelserna inför internationella möten, verkställandet av euroområdets prioriteringar i återhämtnings- och resiliensplanerna och lärdomarna av coronapandemin, arbetsprogrammet för tematiska diskussioner samt den elfte rapporten om förstärkt övervakning av Grekland. Eurogruppen sammanträder också i banksammansättning för att diskutera bankunionens funktionella aspekter.

Miljörådet ska diskutera 55 %-paketet och EU:s nya skogsstrategi. Dessutom antar rådet slutsatser som utgör grunden för EU:s förhandlingsmandat inför klimatmötet i Glasgow. Också ökningen av energipriserna står på dagordningen.

Justitieministrarna har för avsikt att godkänna rådets slutsatser om EU-strategin för barnets rättigheter. Dessutom ska de överlägga om frihetsberövande före rättegång och få en lägesrapport om Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet. På dagordningen står också skydd av journalister och civilsamhället mot rättsliga trakasserier.

Inrikesministrarna ska diskutera vissa kontrollåtgärder vid EU:s yttre gränser, utredning av sexuella övergrepp mot barn samt migration längs olika rutter. Därtill ska de diskutera situationen i Afghanistan och kompatibiliteten mellan olika informationssystem.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli