Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tähtää työvoiman maahanmuuton vahvistamiseen

oikeusministeriösisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.1.2018 15.23
Tiedote 6/2018

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi on julkaistu. Ohjelma linjaa toimia, jotka edistävät työvoiman maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä. Selkeät pitkän tähtäimen tavoitteet kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ovat tarpeen, jotta Suomi pärjää globaalissa kilpailussa osaavasta työvoimasta.

Tavoitteena on lisäksi tunnistaa ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin maassa jo asuvien maahanmuuttajien työvoima- ja osaamispotentiaali.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia vastaamaan eri aloilla olevaan työvoimapulaan, kohentamaan väestön ikääntymisen myötä heikkenevää huoltosuhdetta sekä lisäämään Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien ja yrittäjien silmissä. 

Osaava työvoima tukee Suomen kasvua

Työikäisen väestön vähentyessä aktiivinen työvoiman maahanmuuttopolitiikka on yksi keino huolehtia osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta työelämässä ja yrityksissä. Suomi tarvitsee eri aloille sekä maassa tilapäisesti työskenteleviä että maahan pysyvästi asettuvaa työvoimaa.

Vuoden 2017 ammattibarometrin mukaan yhä useammassa ammatissa on pulaa työvoimasta. Työvoimapulaa on havaittavissa varsinkin sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvavassa määrin rakennusalalla. Yritykset ovat tunnistaneet ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden yhdeksi suurimmista kasvun ja kansainvälistymisen haasteista.

Työelämän monimuotoistuminen laajentaa Suomen innovaatio- ja osaamispohjaa. Se tukee kansainvälisten osaajien ja investointien saamista Suomeen sekä yritysten ja oppilaitosten kansainvälistymistä.

Kansainvälisistä osaajista käydään niin kovaa kilpailua, että muiden maahan asettautumiseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi on tärkeää varmistaa, että oleskelulupajärjestelmä on sujuva. Tässä esimerkiksi sähköisten palvelujen lisäämisellä on suuri merkitys.

Asettautumista ja kotoutumista tukevat palvelut auttavat osaavan työvoiman houkuttelussa

Asettautumista tukevilla palveluilla helpotetaan muuttoa Suomeen, mahdollisesti jo lähtömaasta käsin, sekä arjen käynnistymistä Suomessa. Asettautumista tukevilla palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi maistraatin palveluita sekä verotukseen liittyvää neuvontaa.

Kansainvälistä rekrytointia ja kansainvälisen työvoiman asettautumista helpotetaan luomalla ja vakiinnuttamalla sujuvat yhden luukun viranomaispalvelut. Mallina toimii pääkaupunkiseudun International House -pilotti, jossa kotoutumista ja työllistymistä edistävät viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntarjoajan on koottu yhteen.

Koko perheen huomioivilla kotoutumispalveluilla on suuri merkitys Suomessa viihtymisen ja tänne jäämisen tukemisessa. Valtio, viranomaiset ja järjestöt edistävät yhteistyössä Suomeen töihin muuttaneiden ja heidän perheenjäsentensä hyvää arkea ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hyvät väestösuhteet tukevat maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kiinnittymistä Suomeen

Myönteinen asenneilmapiiri ja toimivat väestösuhteet tekevät Suomesta houkuttelevamman ulkomaisille osaajille. Ne tukevat työelämän kansainvälistymistä ja Suomen asemaa globaalissa kilpailussa työvoimasta.

Maahanmuuttajien työn tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttaa se, kokevatko he kuuluvansa työyhteisöön tai kohdistuuko heihin syrjintää. 

Perheiden päätökseen asettua Suomeen pitkäjänteisesti vaikuttavat sekä työelämässä muodostuneet vuorovaikutussuhteet että kaikkien perheenjäsenten kokemukset vuorovaikutuksesta kouluissa, leikkipuistoissa, julkisissa tiloissa ja harrastuksissa.

Myös puolisoiden työllisyydellä on merkittävä vaikutus perheen viihtymiseen. Ulkomaisten osaajien mukana tulleiden puolisoiden sekä maassa jo olevien maahanmuuttajanaisten työllistymiseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Taustaa

Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi ja edistää hallituksen maahanmuuttopoliittista linjaa, joka tukee työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää maahanmuuttoa.

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman taustalla on vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty strategia Maahanmuuton tulevaisuus 2020. Nyt julkaistussa ohjelmassa strategian linjaukset päivitetään nykyiseen toimintaympäristöön.

Maahanmuuton ministerityöryhmä on toiminut hankkeen ohjausryhmänä. Valmistelusta on vastannut ministeriöiden välinen poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, johon ovat osallistuneet seuraavat tahot: sisäministeriön maahanmuutto-, poliisi-, rajavartio-, viestintä- sekä hallinto- ja kehittämisosasto; oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, ympäristöministeriö ja Maahanmuuttovirasto sekä Poliisihallitus.

Maahanmuuttopoliittista ohjelmaa on valmisteltu rinnakkain hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelman kanssa, jonka tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille ja kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Talent Boost -ohjelman toimenpiteet julkaistaan alkukeväästä 2018.

Järjestöille ja elinkeinoelämän edustajille järjestettiin kuulemistilaisuus 31.10.2017, ja kuulemistilaisuuden keskeiset tulokset on otettu huomioon ohjelman valmistelussa.

Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi

Lisätietoja

ylijohtaja Jorma Vuorio, sisäministeriö, puh. 0295 488 600, [email protected] (yhteistyöryhmän puheenjohtaja)

maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 047 112, [email protected]

johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö, puh. 0295 150 534, [email protected] (hyvät väestösuhteet)