Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Regeringen fastställde åtgärder för bekämpning av sexualbrott och av brottslighet bland personer med invandrarbakgrund

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.2.2019 13.01
Pressmeddelande 103/2019

Den 20 februari publicerade regeringen ett åtgärdsprogram för förebyggande och bekämpning av sexualbrott och av brottslighet bland personer med invandrarbakgrund. Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården och ministerarbetsgruppen för migration har berett åtgärdshelheten under ledning av inrikesminister Kai Mykkänen.

”Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet betonades åtgärder som säkerställer att Finland är ett tryggt men också ett öppet och internationellt land som lockar arbetskraft. Genom åtgärderna vill vi säkerställa att myndigheterna har tillräckliga befogenheter och resurser att förebygga och ingripa i alla sexualbrott”, säger minister Mykkänen.

I åtgärdshelheten ingår åtgärder för att förebygga brottslighet bland invandrare (9 åtgärdsgrupper) och åtgärder för att förebygga sexualbrott i allmänhet (5 åtgärdsgrupper).

Brottsligheten bland invandrare ska åtgärdas bland annat genom att man fäster större vikt vid brottslig bakgrund när uppehållstillstånd beviljas på grund av internationellt skydd. Därtill utökas övervakningen av personer som väntar på tillbakasändning och personer som utgör ett hot. Anmälningsskyldighet för personer som fått ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut och som inte längre omfattas av mottagningstjänster kommer att tillämpas i större utsträckning än för närvarande. Regeringen kommer dessutom att bereda de lagändringar som behövs för att återkalla den internationella skyddsstatusen för personer som gjort sig skyldiga till grova brott i Finland och personer som vistas utomlands och som hotar den nationella säkerheten eller äventyrar den allmänna ordningen.

Åtgärderna för att förebygga sexualbrott i allmänhet innefattar bland annat ökade resurser för nätpolisverksamhet, strängare straff för sexualbrott, utökat samarbete mellan myndigheterna och mer omfattande så kallad Ankkuri-verksamhet. I skolorna ska det tas i bruk effektiviserade åtgärder för att öka barns och ungas kännedom om fenomenet gromning, för att förbättra deras färdigheter att använda sociala medier på ett tryggt sätt och för att erbjuda dem tydliga anvisningar för situationer där de råkat ut för något obehagligt, skrämmande eller störande i sociala medier.

Den så kallade barnhusmodellen tas i bruk vid universitetscentralsjukhusen, till en början i Uleåborg och Helsingfors. Med hjälp av modellen kan situationen för de barn eller unga som misstänks ha blivit offer för sexualbrott redas ut på ett multidisciplinärt sätt i en barnvänlig miljö. Man samarbetar också för att säkerställa att det vidtas fortsatta åtgärder.

Regeringen inleder beredningen och ibruktagandet av de beskrivna åtgärderna utan dröjsmål. Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården och ministerarbetsgruppen för migration kommer att utarbeta en exaktare tidsplan för åtgärderna och följa upp hur åtgärderna framskrider. Också beredningen av de behövliga lagändringarna inleds under denna regeringsperiod så att nästa regering utifrån egen bedömning kan genomföra åtgärderna så fort som möjligt. Regeringen överlämnar den första tilläggsbudgetpropositionen för 2019 denna vecka, och i samband med den fastställs den tilläggsfinansiering som behövs för en del av åtgärderna.

Ytterligare information: Titta Andersson-Bohren, minister Mykkänens specialmedarbetare, tfn 050 513 1539

Redigering 20.2.2019 kl. 14.00: Länken till åtgärdsprogrammet korrigerad.