Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Högskolor blir ägare till CSC - IT-centret för vetenskap

Statsrådets kommunikationsavdelning
6.9.2016 12.42
Pressmeddelande 356/2016

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade den 6 september förorda utvidgning av ägarunderlaget för CSC - IT-centret för vetenskap. Staten överlåter 30 procent av aktiestocken till högskolor. Alla högskolor ska bli delägare.

Undervisnings- och kulturministeriet har målet att förbättra CSC:s resultat och effekter. Genom ägararrangemanget skapar man förutsättningar för högskolor att använda bolagets tjänster på ett effektivare och smidigare sätt än i dag. 

Genom åtgärderna i regeringsprogrammet vill man klargöra forskningens och innovationsverksamhetens ansvarsfrågor och stärka möjligheterna att skapa nya samarbetsstrukturer och kompetenskluster i samarbete mellan forskningsaktörerna. 

Målet för statens forskningspolitik är att i samarbete med andra aktörer öka kunskapen och medborgarnas och nationens kompetensnivå för att göra den forskning som bedrivs i Finland mera synlig och internationell och öka dess genomslag. Högskolornas och forskningsorganisationernas mer systematiska samarbete och arbetsfördelning gör det möjligt att garantera forskningens och vetenskapens standard även under en tid då de offentliga forskningsinsatserna inte ökar.

CSC – IT-centret för vetenskap är ett bolag som helt ägs av staten och vars ansvarsområde omfattar produktion av forsknings-, undervisnings- och kulturtjänster och IT-tjänster som stödjer dessa samt övrig därtill hörande verksamhet. Bolagets mål är att utan vinstsyfte producera tjänster för ägaren.

Kundkretsen består av undervisnings- och kulturministeriet, andra ministerier, verk och institut som är underställda ministerierna, högskolor, forskningsinstitut och vissa företag. I anslutning till det nationella forskningssystemet genomför CSC strategin för Finlands forskningsinfrastrukturer och sköter de IT-tjänster inom forskningen som är ändamålsenligaste att sköta centraliserat.

För närvarande äger staten CSC:s hela aktiestock, dvs. 10 000 aktier. Högskolorna kommer att få sammanlagt 3 000 aktier eller 30 procent av aktiestocken. Universiteten som är 14 får sammanlagt 1 600 aktier och yrkeskolorna som är 23 får sammanlagt 1 400 aktier.

År 2015 uppgick CSC:s omsättning till 35,7 miljoner euro, vilket betyder en ökning på 9,1 procent jämfört med året innan. CSC sysselsätter 266 personer.

I samband med 2016 års statsbudget gav riksdagen sitt samtycke till att avstå från det 100-procentiga ägandet i CSC.

Ytterligare information: Esko Pyykkönen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 769 0271 och Heikki Kuutti, undervisnings- och kulturministerns specialmedarbetare, tfn 050 302 8246, undervisnings- och kulturministeriet