Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Kuluttajansuojalain muutosesitys on hyvin valmisteltu, mutta vaikutuksia kuluttajien arkeen tarkennettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.8.2022 11.30
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta. Lakiehdotuksen perusteella saa hyvän käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Lakiehdotus on hyvin valmisteltu, mutta joitakin tarkennuksia vaikutusarvioihin tarvitaan.

Lakiehdotuksen mukaan korkokatto laskettaisiin nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Muutoksen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään kuluttajien ylivelkaantumista rajoittamalla luotonantajien mahdollisuuksia harjoittaa luotonantoa nykyisenkaltaisella luottoriskitasolla. Lisäksi muutoksen tarkoituksena on kohtuullistaa luottojen hinnoittelua erityisesti euromäärältään suuria ja pitkällä laina-ajalla myönnettyjä luottoja silmällä pitäen. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksessa käydään punnintaa myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista. Arviointia voisi vielä syventää konkretisoimalla vaikutuksia kuluttajille arjen tasolla. Esimerkiksi mitä vaikutuksia luotonsaannin heikentymisestä olisi kuluttajille arjen hankinnoissa? 

Lakiehdotuksessa tulisi vielä koota yhteen, millaiset kotitaloudet erityisesti hyötyvät tästä lakiehdotuksesta ja millaisia vaikutuksia esityksellä olisi niille kotitalouksille, joiden velkaantuminen on muuttunut tai on muuttumassa ongelmalliseksi. 

Lakiehdotusta havainnollistaisi, jos yritysvaikutuksia esitettäisiin kootusti esimerkiksi taulukossa. Esitysluonnoksesta saisi tällöin yhdellä silmäyksellä selville, millaista ryhmää ehdotetut muutokset koskevat, ovatko vaikutukset merkittäviä vai vähäisiä ja millaisia vaikutuksia seuraa erilaisille toimijoille. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta koskevaan hallituksen esitykseen (OM085:00/2020), jonka oikeusministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 5.8.2022. 

Hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.