Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lähes kaikki valtionyhtiöt palkitsevat johtoa ja henkilöstöä vastuullisuudesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.6.2022 13.07
Tiedote 387

Valtio-omisteisista yhtiöistä 90 prosentilla on palkitsemisohjelmissaan mukana yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kyselyn mukaan yritysvastuukannustimet muodostavat noin neljänneksen yritysten kokonaispalkitsemisesta. Eniten tavoitellaan päästöjen pienentämistä ja henkilöstön tyytyväisyyttä.

Valtio-omisteisilta yhtiöiltä kysyttiin toukokuussa tehdyssä kyselyssä, miten yritysvastuu näkyy niiden palkitsemisessa. Kyselyyn vastanneista yhtiöistä 90 prosenttia ilmoitti, että ne ovat ottaneet vastuullisuustavoitteita mukaan yhtiön palkitsemiseen.

Ne vastaajat, joilla ei vielä ollut vastuullisuustavoitteita palkitsemisessa, kertoivat syyksi joko sen, ettei yhtiöillä ole palkitsemisjärjestelmää tai sen, että vastuullisuusmittareita ollaan valmistelemassa ja että ne ovat vuoden 2022 palkitsemisessa mukana.

Valtion omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä todetaan, että valtio-omistaja odottaa yhtiöiltä yritysvastuun integroimista palkitsemiseen, etenkin johdon palkitsemisjärjestelmään. Toukokuussa 2022 tehdyssä kyselyssä tarkasteltiin koko yhtiösalkun tasolla, ovatko yhtiöt ottaneet vastuullisuustavoitteita palkitsemiseen ja millaisia nuo tavoitteet ovat.

Valtio-omisteisilta yhtiöiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan ja strategiaan. Valtio-omistaja odottaa, että yhtiöt ovat vastuullisuuden edelläkävijöitä.

"Yksi tehokkaimmista ja vaikuttavimmista keinoista tuoda vastuullisuus osaksi yhtiön toimintaa on, että johdon ja henkilöstön palkitsemiseen tuodaan vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita", toteaa osastopäällikkö Kimmo Viertola valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Kyselyn mukaan tyypillistä on, että yhtiöiden palkitsemisen vastuullisuustavoite koskee sekä johtoa että henkilöstöä; näin ilmoitti 71 prosenttia yhtiöistä. Ainoastaan johdon kannustimissa on vastuullisuustavoitteita 27 prosentilla vastaajista.
 
Kun tarkastellaan yritysvastuun osuutta yhtiön kokonaispalkitsemisessa, yhtiöiden välillä esiintyy suurta vaihtelua. Pienimmillään vastuullisuustavoite muodostaa 5 prosenttia ja enimmillään 90 prosenttia kokonaispalkitsemisesta. Keskimäärin vastuullisuustavoite kattoi 29 prosenttia palkitsemisesta.

Päästövähennystavoitteet ja henkilöstön hyvinvointi ovat käytetyimpiä kannustimia

Yleisimmät vastuullisuuskannustimet liittyvät hiilijalanjäljen tai päästöjen pienentämiseen, henkilöstön työhyvinvointiin tai tyytyväisyyteen sekä työturvallisuuteen.

"Suosituimpia vastuullisuustavoitteita yhtiöiden palkitsemisohjelmissa olivat ympäristöön liittyvät tavoitteet. Valtionyhtiöistä 78 prosenttia ilmoitti ottaneensa niitä käyttöön. Ympäristötavoitteet koskevat yleensä hiilijalanjäljen, päästöjen tai energiankulutuksen pienentämistä", sanoo vastuullisuusasioihin erikoistunut neuvotteleva virkamies Katariina Sillander valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Lähes yhtä käytettyjä ovat sosiaalisen vastuun mittarit, joista suosituimpia ovat henkilöstön työhyvinvointia, tyytyväisyyttä tai sitoutumista mittaavat tavoitteet.

Yhtiöiden hallituksilta vaaditaan yhä kattavampaa vastuullisuusosaamista

Valtio edellyttää, että sen yhtiöiden palkitseminen on kohtuullista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Hyvän hallintotavan hengessä valtio-omistaja ei sanele yhtiöille palkitsemistavoitteita, vaan palkitseminen on yhtiöiden hallitusten työkalu.
 
"Yritysvastuun integroiminen yhtiöiden strategiaan ja palkitsemiseen vaatii hallituksilta uudenlaista ymmärrystä ja osaamista. Hallituksen olisi erityisen tärkeä tunnistaa, mitkä ovat yhtiön liiketoiminnalle olennaisia vastuullisuusteemoja ja miten niihin asetetaan kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet", toteaa Katariina Sillander.

Verkkokyselyyn vastasi 51 valtio-omisteista yhtiötä, kun kysely lähetettiin 58 yhtiölle toukokuussa 2022. Vastausprosentti oli 88. Kyselyn ulkopuolelle jäivät Solidiumin ohjauksessa olevat 12 pörssiyhtiöitä.

Lisätietoja: Osastopäällikkö Kimmo Viertola, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia, p. 029 516 0026, neuvotteleva virkamies Katariina Sillander, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia, p. 029 160 030, [email protected]