Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Miten pakkausjäteasetus parantaisi pakkausten kierrätystä ja uudelleenkäyttöä?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.6.2023 13.33
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission esityksestä pakkauksista ja pakkausjätteistä. U-kirjelmässä on kuvattu selkeästi esityksen keskeistä sisältöä ja Suomelle ongelmallisia kohtia. Vaikutuksia yrityksiin, kuluttajiin ja ympäristöön tulisi kuitenkin tarkentaa.

Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan lainsäädännön tavoitteena on vähentää pakkauksista ja pakkausjätteistä aiheutuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia. Lisäksi asetusehdotuksen tavoitteena on pakkausjätteen synnyn vähentäminen, pakkausten kierrätyksen edistäminen kustannustehokkaasti ja kierrätetyn materiaalin käytön lisääminen pakkauksissa.

Esityksen keskeistä sisältöä on käsitelty hyvin, ja U-kirjelmästä käy ilmi asetusehdotukseen sisältyvät riskit tai epävarmuudet. Asian jatkovalmistelussa voisi kuitenkin kuvata tarkemmin pakkausjätteiden kierrätystä ja uudelleenkäytön nykytilaa Suomessa. Miten asetusehdotus käytännössä parantaisi nykytilaa? 

Asetusehdotuksen ympäristövaikutuksia tulisi arvioida tarkemmin. Kohdistuvatko myönteiset ympäristövaikutukset esimerkiksi pakkausjätteiden määrän vähenemiseen, kierrätetyn materiaalin käytön lisäämiseen tai kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen?

Asetusehdotuksen mukaan kertakäyttöiset ruoka- ja juomapakkaukset kiellettäisiin ravintoloiden ja kahviloiden omissa tiloissa tapahtuvassa tarjoilussa 1.1.2030 alkaen. Asian jatkovalmistelussa tulisi arvioida kertakäyttöisten ruoka- ja juomapakkausten kiellon vaikutuksia kertakäyttöisiä pakkauksia käyttäville yrityksille. Lisäksi tulisi arvioida ehdotuksen vaikutuksia tällaisten pakkausten valmistajille.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 110/2022 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, jonka ympäristöministeriö on antanut eduskunnalle. Lausunto on julkinen. 

Arviointineuvosto katsoo, että U-kirjelmän perusteella saa hyvän käsityksen asetusehdotuksen taustasta, tavoitteista ja Suomelle ongelmallisista kohdista. Jatkovalmistelussa tulisi käsitellä tarkemmin yrityksiin, kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Lisätietoja: Erityisasiatuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö, p. 0295 160 125.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.