Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Statsminister Antti Rinnes tal i Europeiska rådet den 18 oktober 2019

Statsrådets kommunikationsavdelning
18.10.2019 12.02
Tal 546/2019
Bild: Europeiska unionen

Europeiska rådet den 17–18 oktober 2019 Finlands statsminister Antti Rinne

UPPFÖLJNING AV DEN STRATEGISKA AGENDAN

INLEDNING

Bästa kolleger

I juni enades vi om en ambitiös strategisk agenda för de kommande fem åren. Det finländska ordförandeskapet är det första som integrerar agendans prioriteringar i rådets arbete inom alla sektorer.

Tidigare i veckan skrev jag till Donald och gav en sammanfattning över gjorda framsteg. I dag kommer jag att lyfta fram endast några exempel. Jag kommer att fokusera på fyra centrala teman där medborgarna förväntar sig resultat och där vi behöver ytterligare insatser av den nya kommissionen.

SKYDDA MEDBORGARNA OCH FRIHETERNA: SÄKRA RÄTTSSTATSPRINCIPEN

När det gäller prioriteringen ”Skydda medborgarna och friheterna” understryker agendan vikten av att respektera EU:s gemensamma värden. De är grunden för Europas frihet, säkerhet och välstånd.

Rättsstatliga problem i en medlemsstat påverkar hela Europeiska unionens verksamhet på ett negativt sätt.

En välfungerande inre marknad, ekonomisk tillväxt och resiliens mot yttre hot – för att bara nämna några saker – kräver att varje medlemsstat respekterar rättsstatsprincipen. Att säkerställa det här har varit ett mycket viktigt mål för vårt ordförandeskap.

Nyckelordet är förebyggande. Det finländska ordförandeskapet har sökt effektivare sätt att i ett tidigt skede identifiera och förebygga eventuella problem.

För det första behövs det en systematisk dialog mellan alla medlemsstater om det rättsstatliga läget i EU för att förebygga problem på lång sikt. Vårt ordförandeskap strävar efter att etablera en arena för en öppen och faktabaserad debatt – i samarbete med kommissionen.

För det andra skulle skyddande av EU-budgeten sända ett kraftfullt förebyggande budskap i situationer där det finns generella rättsstatliga problem. Det här är en avgörande faktor i nästa fleråriga budgetram.

SKYDDA MEDBORGARNA OCH FRIHETERNA: MOTVERKA HYBRIDHOT

Bästa kolleger

Vi måste skydda våra samhällen mot hybridhot. Det här kräver en övergripande strategi och mer samarbete och samordning.

Vi behöver också bättre medvetenhet om hybridhot på politisk nivå. Därför anordnade vi flera scenariobaserade politiska diskussioner i början av vårt ordförandeskap. De ministerdiskussionerna gav oss också möjlighet att bedöma och testa relevanta EU-verktyg.

Diskussionerna visade att det finns en stark vilja att hitta åtgärder på EU-nivå samt en stark känsla av solidaritet och ett behov av ömsesidigt bistånd. Vikten av tidig upptäckt och förmåga att använda flera källor för att skapa en korrekt bild av situationen blev mycket tydlig.

Det finländska ordförandeskapet kommer före slutet av året att lägga fram förslag till ytterligare arbete i rådet. Vi välkomnar att hybridhot nämns i dina politiska riktlinjer, Ursula, och ser fram emot ett nära samarbete.

UTVECKLA EN STARK OCH KRAFTFULL EKONOMISK BAS: HÅLLBAR TILLVÄXT

Bästa kolleger

För det tredje står, när det gäller prioriteringen att ”utveckla vår ekonomiska bas”, den europeiska industrin inför svåra tider. Europeiska rådet gav mycket tydlig vägledning om det här i juni och underströk behovet av ett mer integrerat tillvägagångssätt som kopplar samman den inre marknaden, industripolitiken och den digitala omställningen.

Den inre marknaden är en central tillgång i EU. Det här var vårt starka budskap till den nya kommissionen. Om vi inte ser till att den inre marknaden fungerar bättre, kan vi glömma vår ambition att uppnå en ledande position inom det industriella och tekniska området.

EU:s ekonomi är allt mer beroende av tjänster. Det här gäller digitalisering, cirkulär ekonomi, innovationer och andra centrala faktorer i den nya tillväxten. EU måste absolut börja bygga upp en verklig tjänsteekonomi.

Om vi vill fördjupa den inre marknaden måste vi lägga större vikt vid den sociala dimensionen. Vi behöver moderna arbetsnormer och sociala normer. Ett fullständigt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter är en nyckelfaktor i det här sammanhanget.

På sikt ska målet vara att utveckla EU till världens konkurrenskraftigaste koldioxidsnåla ekonomi med den bästa sociala inkluderingen.

BYGGA ETT KLIMATNEUTRALT, GRÖNT, RÄTTVIST OCH SOCIALT EUROPA: EU SOM GLOBAL KLIMATLEDARE

Kära vänner

Det fjärde och sista exemplet på gjorda framsteg hänger ihop med prioriteringen ”Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa”. Klimatförändringen påverkar alla sektorer i vårt samhälle, och under vårt ordförandeskap har olika rådskonstellationer diskuterat sätt att uppnå klimatneutralitet. 

Jag har också haft nöjet att personligen diskutera den här utmaningen med vissa av er.

Vilka slutsatser har jag då dragit utifrån allt det här?

Klimatförändringen har en omfattande inverkan på ekonomin. Finansministrarna har diskuterat ett stort antal politiska åtgärder som ska bromsa klimatförändringen. Bland annat koldioxidpris med hjälp av system för utsläppshandel och beskattning, hållbar budgetering samt finansiering och investering.

Till exempel EU:s budget och Europeiska investeringsbanken kunde användas mer för att mobilisera finansiering för klimatåtgärder.

EU behöver stora investeringar. Enligt kommissionens beräkningar behövs det cirka 550 miljarder euro årligen. Det här betyder att den årliga investeringskvoten ökar från nuvarande 2 procent till 2,8 procent av EU:s bruttonationalprodukt. De här investeringarna är inte endast en utmaning, utan också en möjlighet – särskilt för de sektorer som har en viktig roll i sammanhanget, till exempel energisektorn.  

Ministrarna med ansvar för konkurrenskraft har diskuterat banbrytande teknik. En del av den här tekniken börjar nu finnas i mogna industrisektorer där det en gång i tiden verkade nästan omöjligt att få sådana möjligheter.

Till exempel processen för ståltillverkning har varit nästan densamma i 150 år. Men i dag finns det ett pilotprojekt där koldioxidutsläpp förhindras genom att väte används i processen. Det här är banbrytande. Dessutom är stålindustrin i och med bättre resurs- och energieffektivitet allt mer inriktad på att genomföra förändringar.

Innovationer av det här slaget kan bidra till att klara av klimatförändringen. Olika industrisektorer kommer att ha enorm nytta av att vara föregångare, om vi uppställer ett ambitiöst mål som skapar förutsebarhet för dem under de kommande årtiondena.

Dessutom har jord- och skogsbruket en avgörande roll. Jordbruksministrarna har diskuterat möjligheterna att öka kolsänkor i åkrar. I EU lagrar jordbruksmarken tio gånger mer kol än vad EU årligen släpper ut i atmosfären. De här kollagren i marken måste upprätthållas och utökas. 

Vi måste i år fatta beslut om EU:s långsiktiga strategi och mål för klimatneutralitet. Det finländska ordförandeskapet kommer att arbeta hårt för att få till stånd en överenskommelse om visionen för Europa 2050 vid Europeiska rådets möte i december.                                    

SLUTSATS

Bästa kolleger

Jag har lyft fram några höjdpunkter i genomförandet av EU:s nya prioriteringar under det finländska ordförandeskapet. Arbetet fortsätter. Enligt min mening måste vi, i egenskap av Europeiska rådet, fortsätta att säkerställa en aktiv uppföljning av den strategiska agendan.

Det är mycket viktigt att rådet, kommissionen och Europaparlamentet samarbetar för att genomföra de ambitiösa prioriteringarna. Jag är glad över att Ursula är här i dag och presenterar sina planer för de kommande fem åren.

Jag tackar för mig och ser fram emot ett nära samarbete under de sista månaderna av det finländska ordförandeskapet.