Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rahanpesulain yhteiskunnallisissa vaikutusarvioissa parannettavaa

Valtioneuvoston viestintäosasto
2.9.2016 15.22
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut rahanpesulakia koskevan luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle. Esityksessä pannaan täytäntöön ns. rahanpesudirektiivi, joka koskee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä.

Arviointineuvoston näkemys on, että hallituksen esityksessä on esitetty kattavasti lain taustaa ja tavoitteita. Kustannuserittelyt ovat pääosin selkeitä. Esimerkiksi valtiolle aiheutuvia viranomaiskustannuksia on arvioitu monelta osin euromääräisesti.

Arviointineuvosto katsoo, että yhteiskunnallisten hyötyjen kuvaus on puutteellista. Hallituksen esityksen vaikutusarviosta ei käy ilmi, ylittävätkö lainmuutoksella tavoiteltavat hyödyt siitä aiheutuvat odotetut kustannukset. Lisäksi edunsaajien rekisteristä aiheutuvia kustannuksia yrityksille tulisi arvioida tarkemmin, etenkin kun esitys koskee suurta joukkoa yrityksiä.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esityksessä ei juuri selvitetä voimassa olevasta lainsäädännöstä saatuja kokemuksia. Tätä taustaa vasten olisi kuitenkin mahdollista arvioida sitä, onko lain muutos tarpeen ja millä tavalla toteutettuna.

Rahanpesudirektiivi on minimiharmonisointidirektiivi, joka jättää harkinnanvaraa kansalliseen täytäntöönpanoon. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esityksessä tulisi tehdä selkoa siitä, mikä on kansalliseen harkintaan perustuvaa omaehtoista lisäsääntelyä ja arvioida sen vaikutuksia.


Arviointineuvoston lausunto 2.9.2016