Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 19.12.2019

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.12.2019 15.55
Tiedote 683/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Mikko Koskinen, Valtiosihteeri p. 0292 16001
- Arvonimien myöntäminen

Ulkoministeriö

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen osallistumisen jatkaminen EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa ”EUNAVFOR MED operaatio Sophia” Välimerellä

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 53/2019 vp; EV 42/2019 vp)
- Myönnetään valtuudet tehdä Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta kirjeenvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä.

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
- 1. Landskapslag om socialvård 2. Landskapslag om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice 11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 12. Landskapslagen om ändring av landskapslagen om skyddshem 13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning 14. Landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 15. Landskapslag om klienthandlingar inom socialvården 16. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 17. Äldrelag för Åland 18. Landskapslag om ändring av 25 och 33 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 19. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland.

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Marja Reijonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 032
- 1) Vaasan hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen (T 14) viran täyttäminen 2) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 5) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen
- 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 5) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen
- 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 3) Markkinaoikeuden kahden markkinaoikeusinsinöörin viran täyttäminen

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2021
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvosten viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvosten määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvosten tehtävään määrääminen

Laura Nurminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 57/2019 vp; EV 51/2019 vp)

Sisäministeriö

Veli-Pekka Hautamäki, pelastusylitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 419
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta (HE 46/2019 vp; EV 37/2019 vp)

Anne Ihanus, rajavartioylitarkastaja, esittelijä p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 58/2019 vp; EV 44/2019 vp)

Anna Kivimäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 331
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 75/2019 vp; EV 46/2019 vp)

Linda Viitala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 299
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 59/2019 vp; EV 45/2019 vp)

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019 vp; EV 60/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 31/2019 vp; EV 58/2019 vp)

Eeva Lantto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 515
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 32/2019 vp; EV 59/2019 vp)

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2019 vp; EV 34/2019 vp)

Leo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta (HE 66/2019 vp; EV 69/2019 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta (HE 78/2019 vp; EV 63/2019 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen.

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2019 vp; EV 43/2019 vp)

Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos p. 0295 330 408
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta (HE 35/2019 vp; EV 53/2019 vp)

Riina Vuorento, opetusneuvos p. 0295 330 363
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa (HE 48/2019 vp; EV 41/2019 vp)

Tiina Polo, opetusneuvos p. 0295 330 022
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 94/2019 vp; EV 54/2019 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Katri Valjakka, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 56/2019 vp; EV 52/2019 vp)

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta (HE 36/2019 vp; EV 57/2019)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiina Ranne, hallitusneuvos p. 0295 342 004
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 50/2019 vp; EV 32/2019 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Reivonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 942
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 51/2019 vp; EV 38/2019 vp)

Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 86/2019 vp; EV 56/2019 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 80/2019 vp; EV 70/2019 vp)

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 22/2019 vp; EV 49/2019 vp)

Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 460
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 65/2019 vp; EV 39/2019 vp)

Mari Leinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 509
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 82/2019 vp; EV 33/2019 vp)

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 83/2019 vp; EV 71/2019 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 250 255
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 73/2019 vp; EV 50/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta (HE 72/2019 vp; EV 48/2019 vp)

Liisa Meritähti, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta (HE 44/2019 vp; EV 64/2019 vp)

Noora Herranen, hallitussihteeri p. 0295 250 401
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2019 vp; EV 65/2019 vp)