Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 23.3.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.3.2023 15.46
Tiedote 142/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jukka Salovaara, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 350 431
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 315/2022 vp; EV 327/2022 vp) Edellä mainittuihin sopimuksiin sitoutuminen

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 157
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta (HE 271/2022 vp; EV 330/2022 vp)

Oikeusministeriö

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 251/2022 vp; EV 284/2022 vp)

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2021 vp; EV 285/2022 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan valtuuskunnan puheenjohtajan varamiehen määrääminen
- 1.Landskapslag om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion.

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 015
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 218/2022 vp; EV 294/2022 vp)

Petteri Jartti, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 076
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 145/2022 vp; EV 303/2022 vp)

Joni Korpinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 012
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 217/2022 vp; EV 305/2022 vp)

Sami Demirbas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 233
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi (HE 98/2022 vp; EV 304/2022 vp)

Aleksi Heikkilä, tutkija, esittelijä p. 0295 16001
- 1) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Ilpo Helismaa, hallitusneuvos p. 0295 488 422
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2022 vp; EV 317/2022 vp)

Annika Parsons, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 279
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 149/2022 vp; EV 307/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 31/2022 vp; EV 293/2022 vp)

Heidi Aliranta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 367
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta; (HE 275/2022 vp; EV 316/2022 vp)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajien tehtävään määräämisiä
- Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 322/2022 vp, EV 299/2022 vp)

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi (HE 320/2022 vp; EV 324/2022 vp)

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 278/2022 vp; EV 302/2022 vp)

Maarit Pihkala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 310
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp)

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta (HE 53/2022 vp; EV 319/2022 vp)

Tea Niiranen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 319
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 317/2022 vp; EV 297/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 285
- Akateemikon arvonimen myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 285/2022 vp; EV 263/2022 vp)

Juha Keski-Koukkari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 196
- Myönnetään valtuudet tehdä poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 432
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta (HE 288/2022 vp; EV 336/2022 vp)

Tiina Pullola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 186/2022 vp; EV 331/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Saara Reinimäki, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 087
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 291/2022 vp; EV 290/2022 vp)

Kimmo Kiiski, lainsäädäntöjohtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Eduskunnan vastaus hallituksen esityksiin laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä (HE 220/2021 vp; HE 231/2022 vp; EV 287/2022 vp)

Tiina Ranne, hallitusneuvos p. 0295 342 036
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 293/2022 vp; EV 306/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 318/2022 vp; EV 318/2022 vp)

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 207/2022 vp; EV 332/2022 vp)

Maria Hauptmann, johtava asiantuntija p. 0295 047 334
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 267/2022 vp; EV 321/2022 vp)

Riikka Aaltonen, kaivosylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 216
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaivoslain muuttamisesta (HE 126/2022 vp; EV 295/2022 vp)

Tarja Krakau, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 308
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (HE 175/2022 vp; EV 288/2022 vp)

Jyri Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 123
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 244/2022 vp; EV 320/2022 vp)

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 296/2022 vp; EV 296/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä (HE 319/2022 vp, HE 328/2022 vp; EV 314/2022 vp)

Eva Aalto, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 125
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 301/2022 vp; EV 308/2022 vp)

Noora Silmonen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta (HE 307/2022 vp; EV 322/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Liisa Meritähti-Lustig, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 248/2022 vp; EV 283/2022 vp)

Anna-Leena Seppälä, rakennusneuvos p. 0295 250 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 140/2022 vp; EV 310/2022 vp)

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, hallitussihteeri p. 0295 250 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 270/2022 vp; EV 329/2022 vp).
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta (HE 308/2022 vp; EV 286/2022 vp)