Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 30.12.2019

Julkaisuajankohta 30.12.2019 8.38
Tiedote 696/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 24/2019 vp; EV 68/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi (HE 69/2019 vp; EV 78/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 62/2019 vp; EV 62/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2019; EV 61/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2019 vp; EV 72/2019 vp)
- Eduskunnan vastaukseen (HE 66/2019 vp; EV 69/2019 vp) liittyvän lain voimaantuloajankohdan korjaaminen siten, että lakia on mahdollista soveltaa suunnitellulla tavalla

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta (HE 61/2019 vp; EV 79/2019 vp)

Tarja Järvinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 089
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/2019 vp; EV 77/2019 vp)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 63/2019 vp; EV 81/2019 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rehulain muuttamisesta (HE 70/2019 vp; EV 66/2019 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Silja Ruokola, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 342 367
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 91/2019 vp; EV 75/2019 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Parkkonen, hallitusneuvos p. 0295 064 938
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 79/2019 vp; EV 76/2019 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Inka Hassinen, hallitusneuvos p. 0295 163 187
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi (HE 64/2019 vp; EV 47/2019 vp)

Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 482
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 71/2019 vp; EV 80/2019 vp)

Joni Komulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta (HE 95/2019 vp; EV 73/2019 vp)

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi (HE 81/2019 vp; EV 40/2019 vp)