Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtio käynnistää Neste Oyj:n osakkeiden myynnin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.6.2018 19.29
Tiedote 301/2018

Suomen valtio julkistaa osakemyynnin, jossa valtio tarjoaa myyntiin 12,8 miljoonaa Neste Oyj:n osaketta eli noin 5,0 prosenttia kaikista Nesteen osakkeista. Osakemyynti alkaa välittömästi, ja osakkeita tarjotaan suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Osakemyynnin järjestäjänä toimii Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY.

Suomen valtio julkistaa osakemyynnin, jossa valtio tarjoaa myyntiin 12,8 miljoonaa Neste Oyj:n osaketta eli noin 5,0 prosenttia kaikista Nesteen osakkeista. Osakemyynti alkaa välittömästi, ja osakkeita tarjotaan suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Osakemyynnin järjestäjänä toimii Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

Valtio omistaa tällä hetkellä 49,7 prosenttia Nesteen osakkeista, joten osakemyynnin toteutuessa valtion omistus alenisi 44,7 prosenttiin. Eduskunta on asettanut valtiolle yhtiön vähimmäisomistusrajaksi 33,4 prosenttia.

− Nesteen pitkään jatkuneen hyvän kurssikehityksen ansiosta yhtiön osuus valtion suoran pörssisalkun arvosta on jo lähes puolet. Samalla energiatoimialan painotus salkussa on kasvanut voimakkaasti. Valtio jää yhtiöön edelleen merkittäväksi omistajaksi, mikä muun muassa turvaa omistukseen liittyvän strategisen intressin. Näin ollen valtiolla ei ole erityistä syytä omistaa yhtiön osakkeista nykyistä määrää ja nyt on sopiva hetki keventää salkkua tältä osin, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä.

Valtio tiedottaa osakemyynnin lopputuloksesta arviolta 13.6.2018. Valtio on sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan myymättä muita omistamiaan Nesteen osakkeita 90 päivän aikana osakemyynnin jälkeen.

Neste kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Neste auttaa asiakkaitaan pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja, joka tuo uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen.

Lisätietoja: omistajaohjausministeri Mika Lintilän erityisavustaja Markku Rajala, p. 0295 047 480, [email protected], vt. osastopäällikkö, finanssineuvos Jarmo Väisänen, p. 0295 160 162, [email protected]

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote on tehty ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa, myydä, laskea liikkeeseen tai merkitä arvopapereita. Arvopapereiden myyntiä ei myöskään tapahdu sellaisissa maissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä tai muuta hyväksymistoimenpidettä tällaisen maan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Osakemyynti ei ole tarkoitettu yleisölle. Tämä tiedote ja mikä tahansa arvopapereiden tarjoaminen, johon se viittaa, on suunnattu vain henkilöille, (1) jotka ovat kokeneita sijoittajia direktiivin 2003/71/EY ja relevanttien täytäntöönpanotoimenpiteiden nojalla (“Esitedirektiivi”) ja (2) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(1) tarkoittamalla tavalla tai jotka ovat Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean nettovarallisuustason omaavia tahoja (korkean nettovarallisuuden omaavat yhteisöt, muut kuin yhtiömuotoiset yhdistykset jne. ) tai ovat henkilöitä, joille tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan muutoin laillisesti tarjota (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Henkilöiden, jotka eivät ole Relevantteja henkilöitä, ei tule toimia osakemyynnistä tässä tiedotteessa annettujen tietojen nojalla tai muutoin nojautua niihin. Tässä tiedotteessa mainitut sijoitukset tai sijoitustoiminta, johon tässä tiedotteessa viitataan, on ainoastaan Relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa.

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltain osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia). Tämä tiedote ei ole tarjous myydä osakkeita Yhdysvaltoihin. Tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin soveltuvan rekisteröintivaatimusta koskevan poikkeuksen nojalla. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Sijoituspäätös ostaa arvopapereita osakemyynnissä tulee tehdä ainoastaan julkisesti saatavilla olevaan tietoon perustuen, jota järjestäjä tai myyjä ei ole itsenäisesti vahvistanut. Tätä tiedotetta tai sen kopiota ei saa viedä, lähettää tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, Australiassa tai Australiaan, Kanadassa tai Kanadaan, Japanissa tai Japaniin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa tarjous tai myynti olisi soveltuvan lain nojalla kiellettyä. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain, Australian, Kanadan, Japanin tai muun soveltuvan arvopaperilain rikkomiseen.

Tämän tiedotteen jakelu ja tässä tiedotteessa mainittujen arvopapereiden tarjoaminen tai myynti saattaa olla lailla rajoitettua joissakin maissa. Järjestäjä tai mikään sen lähipiiriin kuuluva taho tai mikään muu henkilö ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla sallittaisiin tässä tiedotteessa mainittujen arvopapereiden tarjoaminen taikka tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa mainittuihin arvopapereihin liittyvän muun tarjous- tai markkinointimateriaalin hallinta tai jakelu missään sellaisessa maassa, jossa ennen tällaisen toiminnan sallittavuutta edellytetään tiettyjä toimenpiteitä. Järjestäjä edellyttää, että henkilöiden, joiden haltuun tämä tiedote tulee, on tutustuttava tällaisiin rajoituksiin ja noudatettava niitä.

Järjestäjä toimii yksinomaan myyjän puolesta osakemyynnissä. Järjestäjä ei pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä, onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan osakemyynnin yhteydessä ja se ei ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai osakemyyntiin, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin myyjälle. Järjestäjä voi osallistua osakemyyntiin omaan lukuunsa.