Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Staten överför aktier i SSAB AB från Solidium Oy till statsrådets kanslis ägarstyrning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.9.2021 11.54 | Publicerad på svenska 14.9.2021 kl. 15.20
Pressmeddelande 516/2021

Det helt statsägda specialuppgiftsbolaget Solidium Oy innehar 6,3 procent av aktierna och 8,0 procent av röstetalet i stålbolaget SSAB AB. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade en överföring av Solidium Oy:s aktieinnehav i statens direkta ägo samt definitionen av statens strategiska ägarintresse i SSAB AB vid sitt möte den 14 september 2021. Aktieinnehavet övergår i statens direkta ägo och till statsrådets kanslis ägarstyrning i form av kapitalåterbäring.

Ett av de viktigaste målen i regeringsprogrammet och det ägarpolitiska principbeslutet är att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. Minskade utsläpp inom industrin bidrar avsevärt till målet. För staten som ägare är det viktigt att aktören med de största industriella koldioxidutsläppen i Finland ställer om till en mer koldioxidsnål verksamhet. Därför har arbets- och näringsministeriet definierat det strategiska ägarintresset i bolaget, och aktierna kommer att överföras från Solidium Oy i statens direkta ägo.
SSAB är ett världsledande företag när det gäller att utveckla tillverkningen av koldioxidfritt stål. Genom en omställning till koldioxidfri produktion vid stålfabriken i Brahestad ersätts den största enskilda källan till koldioxidutsläpp i Finland (4 mn ton/år) med en klimatneutral lösning. Detta gör det också möjligt att främja användningen av koldioxidfritt stål globalt. Det strategiska intresset är att bidra till ett snabbt genomförande av bolagets strategi för minskade koldioxidutsläpp och till utvecklingen av kompetensbasen inom branschen i Finland.

”I enlighet med regeringsprogrammet bedriver staten en långsiktig och dynamisk ägarpolitik som tryggar statens strategiska intressen. Det aktuella beslutet att överföra statens aktieinnehav i SSAB från Solidium till statsrådets kanslis ägarstyrning bidrar till målet att nå klimatneutralitet i Finland. I enlighet med det strategiska intresse som arbets- och näringsministeriet definierat vill finska staten påskynda SSAB:s omställning till fossilfri ståltillverkning tillsammans med bolagets svenska ägare. Vi agerar som en aktiv och ansvarsfull ägare”, konstaterar minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning.

SSAB tillverkar specialstål. År 2020 var bolagets omsättning 6,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 14 000. Solidium Oy är den tredje största ägaren i bolaget med ett aktieinnehav på 6,3 procent och ett röstetal på 8,0 procent. SSAB:s produktionsanläggningar i Finland finns i Brahestad och Tavastehus. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen.

Ytterligare information: Maija Strandberg, finansråd, statsrådets kansli, [email protected], tfn 050 407 8423

Förfrågningar om intervjuer med minister Tytti Tuppurainen: Emilia Tervonen, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 552 0676