Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston kanslian määrärahoilla varaudutaan EU-puheenjohtajakauteen ja hybridiosaamiskeskuksen toiminnan kasvuun

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.8.2018 14.38
Tiedote 385/2018

Hallituksen esityksestä valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi vuodelle 2019 sovittiin budjettiriihessä 28. ja 29. elokuuta 2018.

Valtioneuvoston kanslian määrärahoilla varaudutaan Suomen tulevaan Euroopan unionin puheenjohtajakauteen. Budjettiriihessä sovittiin, että vuodelle 2019 ehdotetaan määrärahaksi 60 milj. euroa. Kokonaisuudessaan puheenjohtajakauteen on varauduttu 70 milj. eurolla vuosina 2018—2020. Lisäksi sisäministeriön hallinnonalalle varataan määrärahoja puheenjohtajakauden turvallisuusjärjestelyihin. Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Suomen maksuosuutta ehdotetaan lisättäväksi 0,4 milj. eurolla edellisvuoteen nähden. Määrärahan lisäys aiheutuu osaamiskeskuksen jäsenvaltioiden määrän kasvusta. Suomen maksuosuus olisi vuonna 2019 kokonaisuudessaan 1,1 milj. euroa. Vuonna 2017 perustetun osaamiskeskuksen tarkoituksena on tukea keskuksen jäsenmaiden pyrkimyksiä tehostaa hybridiuhkiin liittyviä valmiuksiaan.

Saamelaisia koskevan totuus- ja sovintoprosessin valmisteluun ja käynnistämiseen ehdotettiin budjettiriihessä 1,5 milj. euroa. Rahoitusta kohdennetaan saamelaisten totuus‐ ja sovintokomission työhön, minkä lisäksi määrärahaa on tarkoitus kohdentaa muun muassa prosessiin liittyvän psykososiaalisen tuen järjestämiseen sekä alkuperäiskansojen sovittelun osaamisperustan vahvistamiseen.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toteuttamiseen ehdotettiin budjettiriihessä 0,7 miljoonaa euroa. Kymmenvuotisen ohjelmakauden tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Valtioneuvosto teki toukokuussa 2018 periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta.

Kokonaisuudessaan valtioneuvoston kanslian pääluokan määrärahat vuodelle 2019 ovat noin 266 milj. euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot sekä puoluerahoitus.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin esitetään 125,6 milj. euroa. Momentin määrärahoihin ehdotetaan lisäystä muun muassa valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen, valtioneuvoston toimitilojen kaluste- ja turvalaitehankintoihin ja muihin toimitilamenoihin. Vastaavasti momentin määrärahaa vähentää hallituksen toimintamenoihin kohdistamat säästöpäätökset, joista merkittävin on kanslialle osoitettu toimitilasäästö 2,1 milj. euroa.

Ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenoihin esitetään 6,5 milj. euroa.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin ehdotetaan 3,5 milj. euroa.

Valtion omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuviin menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen ehdotetaan 5,7 milj. euron määrärahaa. Hallituksen linjauksen mukaisesti valtion omistajapolitiikalla tavoitellaan yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävää tulosta.

Poliittisen toiminnan avustamiseen puoluetoiminnan tukemiseksi ehdotetaan 29,6 milj. euroa. Puoluetoiminnan tukemiseen tarkoitetun määrärahan jakamisesta säädetään puoluelailla.

Tiedotteessa esitetyt luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 17.9.2018.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia