Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.9.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.9.2019 15.13
Tiedote 447/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Jäsenten määrääminen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan

Ulkoministeriö

Sami Leino, lähetystöneuvos p. 0295 351 764
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Oikeusministeriö

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Sisäministeriö

Tuuli Tuunanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 658
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Puolustusministeriö

Juha Sepponen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 044
- Kauttakuljetusluvan myöntäminen Companhia Brasileira de Cartuchos:ille Brasiliasta Suomen kautta Latviaan

Perttu Wasenius, hallitussihteeri p. 0295 140 603
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen määräajaksi

Valtiovarainministeriö

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies p. 0295 062 115
- Teollisoikeusasiamieslautakunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2020 päättyvän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Pori Energia Sähköverkot Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Harri Isokorpi, matemaatikko, esittelijä p. 0295 163 429
- Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta