Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.5.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
11.5.2021 15.19
Tiedote 306/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Jussi Matikkala, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 486
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
- Puolustusministeriön kahden erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä
- Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022–2025
- Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.5.2021 –14.5.2024

Vilja Klemola, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 309
- Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen varajäsenen vapauttaminen tehtävistään ja uuden varajäsenen määrääminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Matleena Kurki-Suutarinen, hallitusneuvos p. 0295 342 043
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 109. työkonferenssiin 3.-19.6.2021

Katariina Tirri, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 180
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tanja Auvinen, johtaja p. 0295 163 715
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

Sarita Friman, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 349
- Maailman terveysjärjestön (WHO) 74. yleiskokous 24.5.-1.6.2021
- Maailman terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvoston 149. kokous 2.6.2021

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri p. 0295 163 260
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus-ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus).
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus-ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)

Liisa Mäenpää, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 223
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle