Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.5.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.5.2022 15.17
Tiedote 299/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Johanna Lahti, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 709
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 20/2022 vp; EV 39/2022 vp)

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Valtakunnansyyttäjän viran täyttäminen

Maaria Rubanin, hallitusneuvos p. 0295 150 140
- Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 230
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta (HE 179/2021 vp; EV 40/2022 vp)

Jari Salila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 584
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta (HE 109/2021 vp; EV 34/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Tiia Viitasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 088
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta

Sisäministeriö

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle tilapäisen suojelun direktiivin käyttöön ottamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi

Valtiovarainministeriö

Miska Lautiainen, hallitusneuvos p. 0295 530 212
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 187/2021 vp; EV 42/2022 vp)

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Elina Isoksela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 224/2021 vp; EV 43/2022 vp)

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta (HE 223/2021 vp; EV 6/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen (SopS 48/1981) liitteeseen 1 ja 2 ehdotettujen muutosten hyväksyminen

Niina Riissanen, metsäneuvos p. 0295 162 339
- Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 30/2021 vp; EV 33/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 29/2022 vp; EV 50/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien Tukholma+50 kokoukseen 2.-3.6.2022

Pasi Kallio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 251
- Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta