Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.12.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.12.2022 15.20
Tiedote 709/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- Kestävyyspaneelin asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2025

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Oikeusministeriö

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- 1) Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2) Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa ja lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriö

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen

Puolustusministeriö

Leila Maïche-Plathan, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 438
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön tutkimusjohtajalle

Valtiovarainministeriö

Juha Halonen, budjettineuvos p. 0295 530 435
- Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Mikko Saarinen, finanssineuvos p. 0295 530 047
- Valtion aluejakoneuvottelukunnan asettaminen kolmivuotiskaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2025

Kari Kemppainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 254
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksien (EU) 260/2012 ja (EU) 2021/1230 täydentämisestä koskien euromääräisiä pikamaksuja

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen

Tea Niiranen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 319
- Hallituksen esitys eduskunnalle maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Atte Jääskeläinen, ylijohtaja p. 0295 330 309
- Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Petteri Kauppinen, opetusneuvos p. 0295 330 147
- Suomen edustajat Euroopan eteläisen observatorion (ESO) neuvostossa

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

Maria Soininen, hallitussihteeri p. 0295 150 072
- Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 104
- Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta

Thomas Aspholm, hallitussihteeri p. 0295 162 203
- Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen jäsenen ja kahden varajäsenen vapauttaminen tehtävistään ja uuden jäsenen ja varajäsenten määrääminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Iida Huhtanen, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 613
- Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Petra Stenfors, johtava asiantuntija p. 0295 047 282
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan jakaminen alueellisiin muutostilanteisiin

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Elenia Verkko Oyj:lle

Niina Etelävuori, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 022
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksesta lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta

Katariina Jämsén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 143
- Työneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.3.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 549
- Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallisesta ikäohjelmasta vuoteen 2030

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

Katariina Pursimo, hallitussihteeri p. 0295 163 372
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2027

Sini Tervo, hallitussihteeri p. 0295 163 529
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmisperäisten aineiden laatu- ja turvallisuusvaatimuksista ja direktiivien 2002/98/EY ja 2004/23/EY kumoamisesta

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 515
- Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2025
- Vakuutustakuun myöntäminen Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- 1. Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta 2. Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Emmi Vettenranta, asiantuntija, esittelijä p. 0295 163 772
- Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta