Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.2.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.2.2024 15.19
Tiedote 69/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen viiden vuoden määräajaksi
- Erillisten valtioneuvoston yleisistunnossa päätettyjen ohjausasiakirjojen voimassaolosta päättäminen

Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko, p. 0295 160 189
- Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Johtava asiantuntija Mia Rainio, p. 0295 160 902
- Valtionyhtiön pääomittaminen

Oikeusministeriö

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 0295 150 128
- Tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tulos ja vaalin tulosta koskeva kuulutus

Erityisasiantuntija Sami Demirbas, p. 0295150233
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaisten avoimuusvaatimusten vahvistamisesta sisämarkkinoilla kolmansien maiden puolesta toteutettavaa edunvalvontaa varten ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) 2018/1724 muuttamisesta tiettyjen direktiivissä (EU) XXXX/XXXX säädettyjen vaatimusten osalta

Sisäministeriö

Ylitarkastaja Noora Nihtinen, p. 0295 421 612
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, p. 0295 530 199
- Valtiokonttorin pääjohtajan viran täyttäminen

Finanssineuvos Teemu Eriksson, p. 0295 530 177
- Valtioneuvoston päätös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Hyttinen, p. 0295 530 539
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, p. 0295 530 116
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Vili Kauramäki, p. 0295 530 297
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Pertti Nieminen, p. 0295530461
- Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Laura Kolinen, p. 0295 530 403
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, p. 0295 162 055
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024

Neuvotteleva virkamies Juha Roppola, p. 0295 162 169
- Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi seurantakehyksestä selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten

Neuvotteleva virkamies Reetta Sorsa, p. 0295 162 087
- Valtioneuvoston asetus vuosina 2020-2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 0295 162 436
- Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Erityisasiantuntija Petriina Wäre, p. 0295 162 115
- Valtioneuvoston asetus biokaasulaitoksille kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistämiseen vuosina 2024-2026 myönnettävästä tuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, p. 0295 047 355
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Mirka-Tuulia Kuoksa, p. 0295 163 079
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Satu Leino, p. 0295 163 498
- YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 67. istunto 14.-22.3.2024 Wienissä

Erityisasiantuntija Eeva Vartio, p. 0295 163 108
- Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Noora Herranen, p. 0295 250 222
- Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä 4 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta