Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.9.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.9.2022 15.18
Tiedote 535/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pekka Puustinen, alivaltiosihteeri p. 0295 350 228
- Hallituksen esityksen valmisteleminen Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Oikeusministeriö

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitusneuvos p. 0295 150 262
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Hannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
- Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä (COM(2022) 209 final)

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Valtiovarainministeriö

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 518
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen

Iida Huhtanen, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 613
- Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva Vahtera, teollisuusneuvos p. 0295 049 009
- Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Olli Hyvärinen, kaupallinen neuvos p. 0295 047 026
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtiontuen muotoihin rautatie-, sisävesi- ja multimodaalisen liikenteen alalla (liikenteen valtuusasetus)

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Mira Karppanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 050 591 9646
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/1753 sekä neuvoston päätöksen (EU) 2019/1754 muuttamisesta (maantieteelliset merkinnät)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Koski, hallintoylijohtaja p. 0295 163 519
- Valtioneuvoston päätös sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan asettamisesta

Susanna Rahkonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta

Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 315
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Säteilyturvakeskuksesta sekä säteilylain muuttamisesta

Marika Lahtivirta, lakimies, esittelijä p. 0295 163 605
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Sirkka Sivula, lakimies, esittelijä p. 0295 163 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö

Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja p. 0295 250 023
- Ilmastopolitiikan parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen toimikaudeksi 15.9.2022 - 30.6.2023

Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos p. 0295 250 177
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta (rakennustuoteasetus)
- Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Anna-Leena Seppälä, rakennusneuvos p. 0295 250 242
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Jussi Kauppila, hallitussihteeri p. 0295 250 085
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta