Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.11.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.11.2023 15.17
Tiedote 506/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300
- Yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohankkeen asettaminen

Neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. 0295 160 177
- Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN)

Ulkoministeriö

Lainsäädäntöneuvos Maria Guseff, p. 0295 351 158
- Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Lähetystöneuvos Markus Teir, p. 0295 350 441
- Suomen osallistuminen Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon; osallistuminen koulutus- ja neuvonantotehtäviin koko Euroopan unionin alueella Suomi pois lukien

Lähetystöneuvos Outi Isotalo, p. 0295 350 574
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää, p. 0295 150 534
- Valmisteluelimen asettaminen valmistelemaan eduskuntavaalien vaalijärjestelmän suhteellisuuden parantamista vaalialuemallilla sellaisille alueille, joissa piilevä äänikynnys on erityisen korkea, toimikaudeksi 16.11.2023 - 31.12.2024.

Lainsäädäntöneuvos Juha Jokinen, p. 0295 150 039
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisista rajat ylittävistä yhdistyksistä sekä asetukseksi asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) 2018/1724 muuttamisesta

Erityisasiantuntija Tiia Viitasalo, p. 0295 150 088
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. 0295 140 431
- Amiraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön hallintojohtajan viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Lainsäädäntöneuvos Jarmo Huotari, p. 0295 530 418
- Ehdokkaiden nimeäminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseniksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Niina Riissanen, p. 0295 162 339
- 1) Valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta 2) Valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä

Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 0295 162 238
- Valtioneuvoston periaatepäätös yleisillä vesialueilla sijaitsevien valtion omistamien alueiden luovuttamista tuulivoimahankekehitykseen ja -rakentamiseen koskevan hankkeen käynnistämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612
- Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen ja eräisiin liitteeseen liittyviin säännöstöihin ja yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 lisäpöytäkirjan liitteeseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjan liitteeseen tehdyistä muutoksista
- Valtioneuvoston asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Yli-insinööri Marcus Merin, p. 0295 342 374
- Liikenneturvan hallituksen vuoden 2023 lopussa erovuorossa olevien jäsenten asettaminen vuosiksi 2024 ja 2025

Hallitussihteeri Suvi Kankare, p. 0295 342 105
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. 0295 047 027
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 13/2023 vp; EV 12/2023 vp)

Johtava asiantuntija Timo Nyyssönen, p. 0295 047 365
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 17/2023 vp; EV 14/2023 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. 0295 163 201
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuodelle 2024

Ympäristöministeriö

Hallitussihteeri Sirkku Jaakkola, p. 0295 250 007
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvojen suunnittelua koskevista kiertotalousvaatimuksista ja romuajoneuvojen jätehuollosta, asetusten (EU) 2018/858 ja 2019/1020 muuttamisesta sekä direktiivien 2000/53/EY ja 2005/64/EY kumoamisesta (ajoneuvojen kiertotalousasetus)