Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.1.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.1.2022 15.18
Tiedote 25/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p.0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 160 67502
- Oikeusministeriön virkamiehen asettaminen valtioneuvoston käytettäväksi

Susanna Siitonen, lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p. 0295 150 083
- Eduskunnan kirjelmä valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskevasta pyynnöstä asettaa kansanedustaja syytteeseen (EK 31/2020 vp; M 5/2019 vp)

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Maatalous-, rakennus- ja kaivoskalustoon kohdistuvia vakuusoikeuksia koskevan pöytäkirjan allekirjoittaminen Euroopan unionin puolesta)

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Muutos Ahvenanmaan valtuuskunnan kokoonpanossa

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Osallistavampi ja suojelevampi Eurooppa: EU-rikosten luettelon laajentaminen kattamaan vihapuheen ja viharikokset) ja sen liitteenä olevasta luonnoksesta neuvoston päätökseksi

Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi (toisen lisäpöytäkirjan valtuutuspäätökset)

Joni Korpinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 012
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista asetuksen 2018/1727/EU ja neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta koskien digitaalista tietojenvaihtoa terrorismitapauksissa

Puolustusministeriö

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 140 085
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 1.2.2022 - 31.1.2026

Valtiovarainministeriö

Ismo Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 231
- Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (MiFIR)

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/760 muuttamisesta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hyväksyttävien omaisuuserien ja sijoitusten soveltamisalan, sijoitussalkun koostumusta ja hajauttamista koskevien vaatimusten, rahan lainaksi ottamisen ja muiden rahastosääntöjen sekä toimilupaa, sijoituspolitiikkaa ja toimintaolosuhteita koskevien vaatimusten osalta (ELTIF)

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin viran täyttäminen

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista yhtenäiseksi eurooppalaiseksi yhteyspisteeksi (ESAP)

Maa- ja metsätalousministeriö

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
- Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2022

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
- Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta