Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.12.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.12.2022 15.36
Tiedote 716/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Minna Laajava, lähetystöneuvos p. 0295 350 128
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöstä Irakissa (EK 55/2022 vp ─ VNS 14/2022 vp)
- Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Oikeusministeriö

Leena Mäkipää, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 7/2021 vp; EV 171/2022 vp)

Juha Keränen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 142
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Jasmiina Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 078
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 148/2022 vp; EV 189/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Perttu Wasenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 106
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta (HE 219/2022 vp; EV 186/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 111/2022 vp; EV 204/2022 vp)

Sisäministeriö

Johanna Hakala, hallitusneuvos p. 0295 488 452
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 118/2022 vp; EV 177/2022 vp)

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 173/2021 vp; EV 156/2022 vp)

Janne Juujärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 440
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Berit Kiuru, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 283
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 99/2022 vp; EV 168/2022 vp)

Tuuli Tuunanen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 658
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 100/2022 vp; EV 148/2022 vp)

Tanja Ulvinen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 696
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Joona Lapinlampi, hallitussihteeri p. 0295 140 033
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta (HE 222/2022 vp; EV 221/2022 vp)

Satu Ylikorpi, hallitussihteeri p. 0295 140 075
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta (HE 223/2022 vp; EV 187/2022 vp)

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta (HE 155/2022 vp; EV 207/2022 vp)

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030 (HE 211/2022 vp; EV 223/2022 vp)

Elina Isoksela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten vähimmäisaukiolosta

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta

Jouko Narikka, budjettineuvos p. 0295 530 017
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta (HE 88/2022 vp; EV 183/2022 vp)

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 125/2022 vp; EV 111/2022 vp)

Kaisa-Juulia Raita, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 379
- Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta

Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
- Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden siirto hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimitusjohtajan viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta (HE 153/2022 vp; EV 170/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksyminen

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 158/2022 vp; EV 161/2022 vp)

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta (HE 229/2022 vp; EV 160/2022 vp)

Riitta Heinämaa, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 090
- Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunnan Suomea edustavien jäsenten ja varajäsenten nimittäminen kaudelle 2023-2025

Maria Soininen, hallitussihteeri p. 0295 150 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta (HE 230/2022 vp; EV 184/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Maa- ja metsätalousministeriön talousjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella) (EK 43/2022 vp; KAA 8/2019 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 89/2022 vp; EV 163/2022 vp)

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 004
- Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerille

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön budjettineuvoksen viran täyttäminen

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta

Iida Huhtanen, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 613
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 187/2022 vp; EV 146/2022 vp)

Mari Kaipomäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 122
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottoreiden sekä järjestelmien, komponenttien ja tällaisille ajoneuvoille tarkoitettujen erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä päästöjen ja akkujen kestävyyden osalta (Euro 7) ja asetusten (EY) 715/2007 ja (EY) 595/2009 kumoamisesta

Suvi Kankare, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 105
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 170/2022 vp; EV 154/2022 vp)

Sirpa Sillstén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 184
- Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 176/2022 vp; EV 220/2022 vp)

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Olli Hyvärinen, kaupallinen neuvos p. 0295 047 026
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de minimis -asetus)

Marko Laiho, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 215
- Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Meri Pensamo, hallitussihteeri p. 0295 047 226
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Mira Sinkkonen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 135/2022 vp; EV 155/2022 vp)

Katariina Jämsén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 143
- Suomen ILO-neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2025

Nicoleta Kaitazis, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 174/2022 vp; EV 208/2022 vp)

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan kokoonpanon muutos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (HE 190/2022 vp; EV 216/2022 vp)

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!) (KAA 8/2020 vp; EK 46/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2022 vp; EV 172/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2022 vp; EV 173/2022 vp)

Päivi Nygren, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 542
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta (HE 178/2022 vp; EV 144/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa korvaukseen oikeutettujen organisaatioiden kattavuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi.

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 302/2022 vp; EV 196/2022 vp)

Susanna Rahkonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 215
- 1) Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnasta 2) Valtioneuvoston asetus alueellisista toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 102/2022 vp; EV 212/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 169
- Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- 1) valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 4) valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta 5) valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta 6) valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta 7) valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 8) valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 9) valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta 10) valtioneuvoston asetus kiireellisessä tapauksessa annettujen sosiaalipalveluiden kustannusten hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annika Juurikko, hallitussihteeri p. 0295 163 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 236/2022 vp; EV 174/2022 vp)

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Säteilyturvakeskuksesta sekä säteilylain muuttamisesta (HE 137/2022 vp; EV 139/2022 vp)

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 245/2022 vp; EV 213/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Henna Vidén, hallitussihteeri p. 0295 163 431
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (HE 305/2022 vp; EV 217/2022 vp)

Marika Lahtivirta, lakimies, esittelijä p. 0295 163 605
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 112/2022 vp; EV 191/2022 vp)

Sirkka Sivula, lakimies, esittelijä p. 0295 163 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Emmi Vettenranta, asiantuntija, esittelijä p. 0295 163 772
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta (HE 237/2022 vp; EV 214/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma:

Karoliina Vieler-Porter, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 588
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja p. 0295 250 023
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi (HE 128/2022 vp; EV 188/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Jyrki Kauppinen, rakennusneuvos p. 0295 250 122
- Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuonna 2023

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta (HE 182/2022 vp; EV 152/2022 vp)
- Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 §:n muuttamisesta

Jussi Kauppila, hallitussihteeri p. 0295 250 085
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 141/2022 vp; EV 180/2022 vp)

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 209/2022 vp; EV 215/2022 vp)