Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 21.11.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.11.2019 15.14
Tiedote 602/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Kari Peltonen, hallitusneuvos p. 0295 160 288
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Virkavapauden myöntäminen ulkoministeriön lainsäädäntöneuvokselle

Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen 33. konferenssiin 9. - 12.12.2019 Genevessä

Oikeusministeriö

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- 1) Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 018
- Saamelaiskäräjien jäsenten ja varajäsenten määrääminen tehtäväänsä nelivuotiskaudeksi 2020-2023

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020-31.12.2024

Tuuli Herlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 602
- Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriö

Elina Rydman, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 586
- Rahapeliasioiden neuvottelukunnan asettaminen 25.11.2019 alkaen eduskunnan vaalikauden ajaksi, kuitenkin uuden neuvottelukunnan asettamiseen asti

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (29/2019 vp ) täydentämisestä

Ismo Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 231
- Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Minna Aaltonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 325
- Maltan jakoperusteeseen Euroopan vakausmekanismin peruspääomasta tehdyn väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättyminen ja muutoksen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävät mukautukset

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 389
- Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Valtioneuvoston asetus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta

Eeva Ovaska, hallitussihteeri p. 0295 342 354
- Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kaisu Ahtola, hallitussihteeri p. 0295 163 785
- Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Riitta Levinen, ympäristöneuvos p. 0295 250 162
- Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta