Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.12.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.12.2018 15.19
Tiedote 634/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen osallistumisen jatkaminen EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa ”EUNAVFOR MED operaatio Sophia” Välimerellä

Oikeusministeriö

Merja Muilu, apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 150 200
- Oikeusministeriön hankejohtajan (HAIPA-hanketoimisto) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Oikeusministeriön hankejohtajan (AIPA-hanketoimisto) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Sisäministeriö

Hanna Helinko, hallitusneuvos p. 0295 488 230
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta (HE 164/2018 vp; EV 185/2018 vp)

Ilpo Helismaa, hallitusneuvos p. 0295 488 422
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä (HE 18/2018 vp ja HE 138/2018 vp; EV 180/2018 vp)

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, finanssineuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 218/2018 vp; EV 193/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta (HE 276/2018 vp; EV 192/2018)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 192/2018 vp; EV 181/2018 vp)

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön finanssineuvokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Karppinen, hallitusneuvos p. 0295 330 294
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 152/2018 vp; EV 198/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausumat

Maa- ja metsätalousministeriö

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 448
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 127/2018 vp; EV 168/2018 vp) b) Eduskunnan lausuma

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (EV 169/2018 vp; HE 105/2018 vp)

Aino Still, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 041
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2018 vp; EV 172/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Pirjo Karttunen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 605
- Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2019 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

Liisa Lundelin-Nuortio, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 261
- Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta (HE 132/2018 vp; EV 163/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Koskela, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 202/2018 vp; EV 176/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 174/2018 vp; EV 167/2018 vp)

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi (HE 220/2018 vp; EV 166/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019 sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 160/2018 vp; EV 196/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi (HE 236/2018 vp; EV 188/2018 vp)

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Riitta Kokko-Herrala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 345
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 205/2018 vp; EV 189/2018 vp)

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 206/2018 vp; EV 197/2018 vp)

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- Valtioneuvoston asetus työttömyysvakuutusmaksujen erääntymisestä ja eräpäivistä

Maria Porko, erityisasiantuntija p. 0295 163 417
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 246/2018 vp; EV 194/2018 vp)

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2018 vp; EV 173/2018 vp)