Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.12.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.12.2022 15.21
Tiedote 724/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Minna Pajumaa, finanssineuvos p. 0295 160 147
- Valtionyhtiön oman pääoman korottaminen

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 157
- Valtioneuvoston asetus Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdystä neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksestä
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 193/2022 vp; EV 231/2022 vp)

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2023–2032

Juha Jokinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 039
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 146/2022 vp; EV 197/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen
- 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (maaoikeusasioiden vastuutuomari T13) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T11) täyttäminen

Sisäministeriö

Berit Kiuru, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 283
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 220/2022 vp; EV 229/2022 vp)

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 252/2022 vp; EV 209/2022 vp)

Nina Routti-Hietala, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain muuttamisesta (HE 210/2022 vp; EV 224/2022 vp)

Puolustusministeriö

Satu Ylikorpi, hallitussihteeri p. 0295 140 075
- Valtioneuvoston asetus varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien yhteismajoitusta koskevasta kokeilusta
- Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön puolustusasiainneuvoksen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden rahoituksesta
- Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 227/2022 vp; EV 201/2022 vp)
- Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Jouko Narikka, budjettineuvos p. 0295 530 017
- Valtioneuvoston asetus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavasta tietoaineistosta
- Valtiovarainministeriön finanssiasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Anu Rajamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 398
- Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Janne Öberg, finanssineuvos p. 0295 530 473
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023

Veera Koski-Ekstén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 316
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi (HE 257/2022 vp; EV 230/2022 vp)

Antti Kurikka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 535
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi (HE 225/2022 vp; EV 202/2022 vp)

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 226/2022 vp; EV 200/2022 vp)

Tiia Hyysalo, veroasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 407
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa, lain verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta ja lain tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (EK 59/2022 vp; LA 69/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 228/2022 vp; EV 190/2022 vp)

Maria Soininen, hallitussihteeri p. 0295 150 072
- Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Erno Järvinen, metsäneuvos p. 0295 162 150
- Suomen edustajan ja varaedustajan vaihdos Euroopan metsäinstituutin (EFI) neuvostossa

Maija Kaukonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 153
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 164/2022 vp; EV 165/2022 vp)

Katri Aho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi (HE 165/2022 vp; EV 164/2022 vp)

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 166/2022 vp; EV 166/2022 vp)

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 391
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 163/2022 vp; EV 182/2022 vp)

Jukka Ränkimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 488
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 169/2022 vp; EV 142/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Pirjo Karttunen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 605
- Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2023 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 172/2022 vp; EV 185/2022 vp)

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Kari Virtanen, kaupallinen neuvos p. 0295 047 707
- Business Finland Venture Capital Oy:n oman pääoman korottaminen

Johanna Osenius, aluekehitysjohtaja p. 0295 064 937
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2022 vp; EV 205/2022 vp)

Anna Aaltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 097
- Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 315
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 196/2022 vp, EV 158/2022 vp)

Daniela Fredman, hallitussihteeri p. 0295 163 077
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2025 päättyväksi toimikaudeksi
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 197/2022 vp, EV 169/2022 vp)

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta
- Valtioneuvoston asetus ionisoimattomasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Mari Lauren-Häussler, hallitussihteeri p. 0295 163 762
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 316/2022 vp; EV 233/2022 vp)

Emmi Vettenranta, asiantuntija, esittelijä p. 0295 163 772
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 183/2022 vp; EV 199/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat:

Tarja-Riitta Blauberg, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 059
- 1) Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liisa Meritähti-Lustig, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- Muutos valtion asuntorahaston ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoonpanossa 31.10.2026 päättyväksi toimikaudeksi
- Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022 annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 7 §:n muuttamisesta

Jussi Kauppila, hallitussihteeri p. 0295 250 085
- 1) Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista 2) Valtioneuvoston asetus muovia sisältävistä kalastusvälineistä 3) Valtioneuvoston asetus eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista