Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 3.6.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
2.6.2021 15.22
Tiedote 354/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Ulkoministeriön alivaltiosihteerin, osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 266
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 338
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 58/2021 vp; EV 63/2021 vp)

Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
- 1) Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain voimaantulosta 2) Valtioneuvoston asetus esitutkintalain 3 luvun 10 a §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 3) Valtioneuvoston asetus oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 4) Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 ja 27 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 5) Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 6) Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 7) Valtioneuvoston asetus oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta (HE 44/2021 vp; EV 64/2021 vp)

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sisäministeriö

Kirsi Pimiä, kansliapäällikkö p. 0295 418 803
- Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön johtajan viran täyttäminen

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Krista Sirén, asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 287
- Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Ase Utra Oy:lle Kanadaan

Valtiovarainministeriö

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 006
- Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä (HE 83/2021 vp; EK 17/2021 vp)

Seppo Tanninen, hallitusneuvos p. 0295 530 224
- Suomen valtion edustajan määrääminen Aasian infrastruktuuri-investointipankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan investointipankin valtuuston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Pohjoismaiden investointipankin neuvoston jäseneksi

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 212
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta (HE 69/2021 vp; EV 66/2021 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta (HE 2/2021 vp; EV 59/2021 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvokselle

Laura Niemi, hallitussihteeri p. 0295 330 046
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 249/2020 vp; EV 55/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 19/2021 vp; EV 56/2021 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Risto Lampinen, kalatalousneuvos p. 0295 162 458
- Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Niina Riissanen, metsäneuvos p. 0295 162 339
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta (HE 133/2020 vp; EV 49/2021 vp)

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Jukka Ränkimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021—2022
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta

Vilja Klemola, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 309
- Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri p. 0295 162 379
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 36/2021 vp; EV 50/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merilain muuttamisesta (HE 264/2020 vp; EV 52/2021 vp)

Eero Salojärvi, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 123
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 55/2021 vp; EV 60/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 42/2021 vp; EV 70/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 65/2021 vp; EV 65/2021 vp)

Riikka Hietanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta (HE 244/2020 vp; EV 53/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Essi Rentola, johtaja p. 0295 163 155
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 12/2021 vp; EV 48/2021 vp)

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta (HE 49/2021 vp; EV 62/2021 vp)

Elina Ryymin, lakimies, esittelijä p. 0295 163 173
- Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 4.6.2021-3.6.2024

Ympäristöministeriö

Liisa Meritähti, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen