Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 31.8.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.8.2023 15.30
Tiedote 360/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 09 160 22006
- Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ulkoministeriö

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, p. 0295 351 446
- Kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisen monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen alaisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Lähetystöneuvos Katja Ahlfors, p. 0295 350 191
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 78. istuntokaudelle

Lähetystöneuvos Salla Sammalkivi, p. 0295 350 020
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön jäsenten välisen kumppanuussopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Kirta Heine, p. 0295 150 214
- Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikausiksi 1.11.2023 - 31.10.2026 ja 1.1.2024-31.12.2026

Sisäministeriö

Lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, p. 0295 421 603
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain ja poliisilain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Vanhempi hallitussihteeri Anna Gau, p. 0295 140 085
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Ylitarkastaja, esittelijä Janne Torvinen, p. 0295 140 433
- Tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

ICT-johtaja, ylijohtaja Jarkko Levasma, p. 0295 530 117
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Neuvotteleva virkamies Milla Kouri, p. 0295 530 056
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvän luokitustoiminnan läpinäkyvyydestä ja eheydestä (ESG-luokitustoiminta)

Veroasiantuntija, esittelijä Suvi Soppi, p. 0295 530 104
- Kaivosmineraaliverotukseen liittyvät valtioneuvoston asetukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0295 162 184
- Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yksikön johtaja, kehittämisneuvos Tiina Kaunisto, p. 0295 342 511
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 0295 342 124
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta mitta- ja massadirektiivin muuttamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, p. 0295 047 889
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan jakaminen äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon

Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, p. 0295 048 261
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Erityisasiantuntija, esittelijä Nea Brandt, p. 0295 047 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 e §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija, esittelijä Elina Hautakangas, p. 0295 047 116
- Energianmarkkinariitalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.9.2023–31.8.2027

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, p. 0295 163 117
- Maailman terveysjärjestö WHO:n tupakkapuitesopimuksen kymmenes sopimuspuolikokous 20.-25.11.2023 sekä tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan kolmas sopimuspuolikokous 27.-30.11.2023 Panamassa

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 0295 163 713
- Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Hallitusneuvos Laura Terho, p. 0295 163 550
- Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.9.2023-31.8.2027

Hallitussihteeri Kirsi-Maria Malmlund-Laakso, p. 0295 163 026
- Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Erityisasiantuntija, esittelijä Karoliina Vieler-Porter, p. 0295 163 588
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle