Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.8.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.8.2019 15.12
Tiedote 390/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Virkavapauden myöntäminen ulkoministeriön lainsäädäntöneuvokselle

Oikeusministeriö

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13, maaoikeusasioiden vastuutuomari) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Piritta Koivukoski, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijajäsenten ja asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen 31.12.2023 päättyvän toimikauden loppuun

Sisäministeriö

Sanna Montin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 314
- Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Maltalta

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 5/2019 vp; EK 3/2019 vp)

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 284/2018 vp; EV 320/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Matti Sillanmäki, hallitusneuvos p. 0295 330 193
- Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katariina Vuorela, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 029
- Päätös verkkotoimiluvan peruuttamatta jättämisestä

Janne Mänttäri, hallitussihteeri p. 0295 342 569
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan kokoonpanon muutos 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi