Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.7.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.7.2022 16.08
Tiedote
kuvituskuva: valtioneuvoston yleisistuntosalista yksityiskohta

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Ritva Järvinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 366

 • Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
 • Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885

 • Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa
 • Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
 • Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ulkoministeriö

Jari Sinkari, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 083

 • Valtioneuvoston asetus suhteita ja yhteistyötä koskevasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välisestä kumppanuussopimuksesta

Anna Salovaara, lähetystöneuvos p. 0295 350 018

 • a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta (VNS 10/2021 vp – EK 26/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä kannanotto

Pekka Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 407

 • Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin sekä Angolan tasavallan välisen investointien helpottamista koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202

 • Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
 • Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
 • Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
 • Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288

 • Apulaistietosuojavaltuutetun viran täyttäminen määräajaksi 1.9.2022 - 31.8.2027

Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 266

 • a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 14/2022 vp; EV 87/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (HE 47/2022 vp; EV 79/2022 vp)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
 • Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet")
 • Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen
 • 1) Rovaniemen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen
 • 1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
 • 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
 • Asiantuntijajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen
 • Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen
 • Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054

 • a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 13/2022 vp; EV 88/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 22/2022 vp; EV 93/2022 vp)

Jussi Päivärinne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 122

 • Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Antti Laitila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 081

 • Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta

Sisäministeriö

Riitta Koponen, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 488 610

 • Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (uudelleenlaadittu)

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajavartiolain muuttamisesta (HE 94/2022 vp; EV 100/2022 vp)

Puolustusministeriö

Timo Tuurihalme, hallitussihteeri p. 0295 140 119

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Sabina Mansurow, hallitussihteeri p. 0295 140 171

 • Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442

 • Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Miska Lautiainen, hallitusneuvos p. 0295 530 212

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (HE 50/2022 vp; EV 91/2022 vp)

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi (HE 68/2022 vp; EV 102/2022 vp)

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437

 • Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien velan ja oman pääoman perusteella yritysverotuksessa tehtävää vähennystä ja koron vähennyskelpoisuuden rajoittamista
 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi (HE 82/2022 vp; EV 86/2022 vp)

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p.0295 530 518

 • Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Antti Makkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 013

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 104/2022 vp; EV 99/2022 vp)

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444

 • Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 67/2022 vp; EV 81/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Petteri Kauppinen, opetusneuvos p. 0295 330 147

 • Suomen edustajien määrääminen Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) neuvostoon

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480

 • a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022 vp; EV 95/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Maa- ja metsätalousministeriö

Eeva Pystynen, hallintojohtaja p. 0295 162 357

 • Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
 • Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön talousjohtajalle

Tanja Viljanen, hallitusneuvos p. 0295 162 353

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 32/2022 vp; EV 80/2022 vp)

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404

 • Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Teemu Seppä, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 162 158

 • Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238

 • Lupa valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamiseksi, tuulivoimatuotantoon tarkoitetun merialueen käyttöoikeuden vuokraaminen.
 • Lupa Metsähallituksen tytäryhtiön (projektiyhtiö) osakkeiden hankintaan ja luovutukseen sekä valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamiseksi 

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468

 • Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.7.2022–15.7.2025
 • Parlamentaarisen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmän asettaminen toimikaudeksi 15.7.2022–1.4.2023

Heta Ratasvuori, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 016

 • Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Heinonen, hallitusneuvos p. 0295 064 131

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi (HE 60/2022 vp; EV 90/2022 vp)

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518

 • Työkanava Oy:n pääomittaminen

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355

 • Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2011/98 kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista muuttamiseksi

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p.0295 047 216

 • Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Juho Korteniemi, johtava asiantuntija p. 0295 047 054

 • Valtioneuvoston asetus energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Nicoleta Kaitazis, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2022 vp; EV 82/2022 vp)

Juha Keski-Koukkari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 206

 • Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päivi Poikola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 278

 • Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2022

Noora Santala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 304

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 61/2022 vp; EV 72/2022 vp)
 • Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuula Helander, johtaja p. 0295 163 480

 • Toimikunnan ja muutoksenhakujaoston kokoonpanon täydentäminen. Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin muutoksenhakujaoston kokoonpanon täydentäminen 30.1.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen sekä hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi (EV 66/2022 vp; HE 56/2021 vp ja HE 18/2022 vp)

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 713

 • Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025
 • Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
 • Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 (HE 75/2022 vp; EV 71/2022 vp)

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 163 122

 • a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 62/2022 vp; EV 97/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Emmi Vettenranta, asiantuntija, esittelijä p. 0295 163 772

 • Työllisyysrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 45/2022 vp; EV 77/2022 vp)