Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi: Tulevaisuusorientaatio kriisin keskellä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.12.2020 10.32
Kolumni

Kulunut vuosi on ollut monin tavoin poikkeuksellinen. Lähitulevaisuuteemme on tullut epävarmuutta ja tilannekuva muuttuu nopeasti. Koronapandemia on johtanut nopeaan ja syvään kansainvälisen toimintaympäristön muutokseen. Olemme valtioneuvoston kansliassa toimineet tämän vuoden aikana poikkeuksellisella agendalla kriisiin keskittyen, mutta kaikesta huolimatta pystyneet myös edistämään yhteisiä, tulevaisuuteen painottuvia asiakokonaisuuksia. 

Valtioneuvosto on tänä vuonna aloittanut tulevaisuusselonteon valmistelun. Tulevaisuusselonteko on keskustelunavaus seuraaville vuosille ja sen tehtävä on tunnistaa päätöksenteon kannalta tärkeitä, tulevaisuudessa erityistä huomiota vaativia asioita. 

Teemme tulevaisuusselonteon kahdessa osassa dialogisuuden ja osallistamisen edistämiseksi. Ensimmäisessä osassa luodaan kokonaiskuvaa tulevaisuuden toimintaympäristöstä skenaariotyön kautta ja siinä tunnistetaan keskeisimpiä kysymyksiä tuleville vuosille. Skenaariot toimivat viitekehyksenä jatkuvalle toimintaympäristön seurannalle ja tilannekuvalle. Selonteon toisessa osassa valtioneuvosto avaa kohdennetusti jonkin tai jotkut skenaariotyössä esille nousseista ilmiöistä, sekä mahdollisia ratkaisujen suuntia. 

Dialogisuus ja osallistaminen keskeistä valmistelutyössä

Tulevaisuusselonteon valmistelu kiinnittyy aiempaa vahvemmin ministeriöiden yhteiseen ja jatkuvaan ennakointiin vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Keskeistä skenaariotyölle on laaja osallistavuus, yhteiskehittäminen ja yhteistyö. Yhteistyötä tehdään mm. eri hallinnonalojen, kansallisen ennakointiverkoston, alueiden ja maakuntien, kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden sekä ennakointiluotsin kanssa. 

Järjestämme myös yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa 50 tulevaisuusdialogia suomalaisten ja Suomessa asuvien kanssa Suomen tulevaisuudesta osana tulevaisuusselontekotyötä. Keskusteluiden ja osallisuuden vahvistamisen avulla vahvistamme myös Suomen tulevaisuutta. Erätauko-keskustelut vahvistavat palautteen mukaan ihmisten välistä luottamusta, luottamusta instituutioita kohtaan ja yhteiskunnallista resilienssiä. 

Eilen FinnSight 2020 ennakointifoorumissa osallistamme laajan joukon mukaan selontekotyöhön. 

Ennakointiluotsi toimii neuvonantajaryhmänä

Olemme myös tänä vuonna jatkaneet ennakointiluotsin toimintaa. Ennakointiluotsin tehtävänä on mm. tukea valtioneuvoston ennakointi- ja tulevaisuustyötä sekä kansallisen ennakointiverkoston työtä mahdollistamalla sen tuottamien näkemysten viemisen päätöksentekoon ja muihin yhteiskunnan keskeisiin prosesseihin. Ennakointiluotsi toimii tulevaisuusselonteon ja ministeriöiden tulevaisuuskatsauksen ulkopuolisena neuvonantajaryhmänä.

Pyrkimyksemme on luoda uudenlaisia ratkaisuja ennakointitiedon saatavuuteen ja esilletuomisen parantamiseen. Tunnistamme rakenteita ja prosesseja, missä ennakointitietoa voidaan parhaalla tavalla hyödyntää ja miten ennakointitieto saadaan paremmin linkitettyä toiminnaksi.

Aloitamme blogisarjan, jossa voimme käsitellä ennakointiluotsin tavoitteisiin liittyviä asioita.

Olemme osa Euroopan komission tulevaisuustyötä

Komissio julkaisi syksyllä tiedonannon strategiseksi ennakointiraportiksi vuodelle 2020 otsikolla ”Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi”. Komissio jatkaa raporttien antamista vuosittain. Jaamme Euroopan komission pyrkimyksen varmistaa, että lyhyen aikavälin aloitteet perustuvat pidemmän aikavälin näkymiin. 

Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen strategista päätöksentekoa tuetaan entistä vahvemmin ennakointi- ja tutkimustiedolla. Pidämme strategista ennakointia tärkeänä välineenä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan politiikan ja päätöksenteon valmistelemiseksi. Rakennamme edellytyksiä tulevaisuusselonteon hyödyntämiseen vahvemmin ja laajemmin valtioneuvoston strategisessa valmistelussa.

Teemme yhteistyötä komission kanssa ennakoinnin osalta ja yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa tiiviinä komission asettaman Euroopan strategisen ennakointiverkoston kautta.