Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevasta esitysluonnoksesta ei selviä riittävästi uudistuksen vaikutusten mittaluokka

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.11.2021 10.09
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta yrityksen saneerauksesta annetun lain ja laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyvistä laeista.

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä. Yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely. Nykyinen yrityssaneerausmenettely pysyisi voimassa ja sitä kutsuttaisiin jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksesta pääosin puuttuvat määrälliset vaikutusarvioinnit. Esitysluonnoksen vaikutusarvioissa tulisi kuvata määrällisen tiedon avulla uudistuksen mittaluokkaa, jotta lukijalle syntyisi käsitys uudistuksen merkittävyydestä.

Myönteistä on, että esitysluonnoksesta käy selkeästi ilmi, mitä kansallista lisäsääntelyä ehdotetaan käytettäväksi direktiivin toimeenpanon lisäksi.

Esitysluonnoksen taloudellisten vaikutusten arviota tulisi vielä täydentää keskeisen kohderyhmän hyötyjen osalta. Esitysluonnoksesta ei tule riittävästi ilmi hyöty, joka liittyy yrittäjille velkajärjestelystä aiheutuviin aika- ja kustannussäästöihin yrityssaneeraukseen verrattuna.

Esitysluonnoksessa tulisi arvioida tarkemmin uudistuksen vaikutusta velkojille. Esitysluonnoksen arviota vaikutuksista yritysten lainansaantimahdollisuuksiin tulisi perustella enemmän. 

Myös uudistuksen vaikutuksia yrityssaneerausten ja velkajärjestelyjen väärinkäyttömahdollisuuksiin tulisi käsitellä tarkemmin.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.     

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.