Aineistot

Tälle sivulle on koottu valtioneuvoston tulevaisuusselontekoon (2009) liittyviä aineistoja.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2009

Tulevaisuusselonteon julkistamistilaisuus 15.10.2009

Tulevaisuusselonteon arviointi

Professori Markku Wilenius on laatinut selvityksen, jossa esitetään riippumaton arvio tulevaisuusselonteosta. Lisäksi valtioneuvoston kanslia on koostanut raportin, johon on tiivistetty tulokset tekijöiden ja yhteistyökumppaneiden selonteon valmistelua, sisältöä ja toimeenpanoa koskevista arvioinneista. Arviointiraporteissa on myös suosituksia seuraavalle hallituskaudelle.

Eväitä hallitusohjelmaan 2011-2015

Selvitykset

Selvitysten tuloksia on hyödynnetty ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmistelussa. Raporttien julkistamistilaisuuksien tiedotteet ja muut materiaalit ovat tapahtuma-arkistossa.

Tulevaisuusselonteon skenaarioiden aineistot

Tulevaisuusselonteon skenaariot kuvaavat erilaisia polkuja kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Skenaarioiden laadinta oli monivaiheinen prosessi, jossa hyödynnettiin verkkokyselyitä ja asiantuntijatyöpajoja. Tuloksia laskettiin ja tarkistettiin useassa eri vaiheessa.

Osallistaminen

Selontekotyössä tavoiteltiin edelläkävijyyttä osallistamisessa. Osallistamisella oli kaksi päätarkoitusta: toisaalta sillä pyrittiin keräämään ideoita, toisaalta sitouttamaan ihmisiä.

Verkkokeskustelut

Tulevaisuusselonteon valmistelussa ja toimeenpanossa hyödynnettiin sekä verkkopohjaisten keskustelufoorumien mahdollisuuksia että verkossa toteutettavia strukturoituja kyselyjä.

Keskustelu otakantaa.fi-foorumilla maaliskuussa 2009

Keskustelu otakantaa.fi-foorumilla joulukuussa 2007

Sidosryhmäpaneelit

Selonteon valmistelussa kuultiin kaikkiaan 13 eri yhteistyöstä kiinnostunutta sidosryhmää ennen varsinaisen kirjoitustyön alkamista. Lisäksi valmistelutyöhön osallistuvien sidosryhmien edustajia koottiin lopuksi yhteiskeskusteluun kantojen yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tunnistamiseksi. Sidosryhmät olivat energian tehokäyttäjät, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt, ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöt, uuden teknologian tuottajat, ammattiyhdistysliike, PK-yritykset, tutkimus, palveluala, maaseutu, kunnat ja alueet, hyvinvointi ja huono-osaiset, energian tuottajat ja maailmankatsomukset.

Aiemmat tulevaisuusselonteot

Muut julkaisut