Hallituksen esitys VNK/2016/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2016 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 233/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Ilpo Nuutinen, Hallitusneuvos p.+35 8295160145
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lain soveltamisalaa muutettavaksi siten, että laki koskisi myös valtion kehitysyhtiöiden suorassa omistuksessa olevia yhtiöitä. Esitykseen sisältyy eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston toimivaltaa koskevan päätöksenteon tarkentaminen. Jatkossa eduskunnan suostumusta edellytettäisiin myös omistus- tai yritysjärjestelyssä, jonka toteuttamisen seurauksena valtion osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta yhtiössä laskee yhteen kolmasosaan tai sitä pienemmäksi. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluisivat myös valtion kehitysyhtiön suorassa omistuksessa olevia yhtiöitä koskevat osakkeiden luovutukset ja hankinnat sekä kehitysyhtiöiden tekemät oman pääoman ehtoiset sijoitukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion kehitysyhtiön perustamiseen ja vähimmäispääoman maksamiseen käytetään valtion talousarvioon varattua osakehankinnat -määrärahaa momentilta 23.10.88. Kehitysyhtiöön ensimmäisessä vaiheessa siirrettäväksi suunniteltujen osakkeiden käyväksi arvoksi on tällä hetkellä arvioitu yhteensä noin 2 400 miljoonaa euroa. Yhtiöön siirrettäviksi tarkoitettujen osakkeiden osalta valtio luopuu suorasta omistuksestaan ja menettää osinkotuottoja, jotka olivat 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta siirrettäviksi suunniteltujen osakkeiden osalta yhteensä noin 72 miljoonaa euroa. Kehitysyhtiön osakehankintojen ja -luovutusten sekä yhtiöomistuksista saatavien osinkojen tulovirrat olisivat valtion budjettitalouden ulkopuolella. Siirrettävistä osakkeista ei jatkossa tuloutuisi valtiolle suoraan mahdollisia myyntituloja. Osakkeiden myyntitulot olisivat kehitysyhtiön tuloslaskennan piirissä, ja realisoituvasta myyntivoitosta kehitysyhtiö maksaisi veroa valtion lisäksi kunnalle ja seurakunnalle. Kehitysyhtiö olisi velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa yhtiöön siirrettävistä osakkeista. Varainsiirtoveron tuotto tulee kokonaan valtiolle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen