Sopimuksen hyväksyminen

« Raha-asiainvaliokunta 16.2.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston yhteistä asiainhallintajärjestelmää (VAHVA) koskevan sopimuskokonaisuuden hyväksyminen

Ministeri
Paula Risikko

Esittelijä
Anne Niemi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160891

Asia
Hyväksyttäväksi ehdotettu sopimuskokonaisuus koskee valtioneuvoston yhteistä asianhallintajärjestelmää (VAHVA). Se tulee korvaamaan vaiheittain ministeriöiden asianhallintajärjestelmät, EU-asioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmä EUTORIn ja valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksentekojärjestelmä PTJ:n. Hyväksyttäväksi esitetty sopimuskokonaisuus sisältää yleisellä tasolla asianhallintaratkaisun lisensseineen, asianhallintaratkaisun toimitus- ja käyttöönottoprojektit sekä ylläpito- ja tukipalvelut, ml. erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut jatkokehitykseen ja tuotantotoimintaa tukevaan pienkehittämiseen. Valtioneuvoston kanslia tulee tekemään valitun toimittajan kanssa hankinnasta pääsopimuksen, projektisopimuksen, sopimuksen jatkuvista palveluista sekä turvallisuussopimuksen. Järjestelmän käyttöönotto tulee tapahtumaan neljässä eri vaiheessa vuosien 2018 ja 2020 välisenä aikana valtioneuvoston kanslian toimesta ministeriöissä, tasavallan presidentin kansliassa ja oikeuskanslerinvirastossa. VAHVAa käytetään lisäksi kansallisessa EU-valmisteluprosessissa sellaisenaan myös EU-valmisteluun osallistuvissa valtioneuvoston ulkopuolisissa hallinnonalan viranomaisissa ja Ahvenanmaan maakuntahallituksessa. Euroopan unionin neuvoston luokiteltujen Restrent-asiakirjojen sähköistä hallintaa VAHVA-asianhallintaratkaisulla ei tulla toteuttamaan. Restrent-asiakirjojen julkaisu on tavoitteena laajentaa vuonna 2018 neuvoston nykyiseen luokittelemattomien asiakirjojen sähköiseen palveluun neuvoston itsensä toimesta. Tavoitteena on, että valtioneuvoston käyttöönoton jälkeen tai osittain samanaikaisesti asianhallintaratkaisu käyttöönotetaan Valtorissa ja sen jälkeen Valtorin tuottamana palveluna Valtorin asiakkaille. Valtioneuvoston kanslia vastaa vain kustannuksista valtioneuvoston, tasavallan presidentin kanslian ja oikeuskanslerin viraston järjestelmäkehityshankkeen osalta mukaan lukien EU-toiminnallisuuden korvaaminen EUTORIa nyt käyttäville virastoille.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
VAHVA -asianhallintajärjestelmän toteuttamisvaiheen menot on budjetoitu valtioneuvoston kanslian toimintamenomomentille 23.01.01 vuoden 2016 talousarviossa sekä vuosien 2017–2020 julkisen talouden suunnitelmassa. Rahoitus on toteutettu määrärahasiirtona momentilta 28.70.20 (Tuottavuuden edistäminen) valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön 28.10.2015 VAHVA-hankkeesta allekirjoittaman yhteistyöpöytäkirjan johdosta. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi aikaistui Britannian EU-kansanäänestystuloksen johdosta vuoden 2019 syyskaudelle. Sen vaikutus VAHVA-hankkeen rahoitustarpeen ajoitukseen huomioidaan tarvittaessa kehys- ja talousarviomenettelyissä. VAHVA-hankkeen toteuttaminen tulee arviolta vähentämään henkilötyövuosia valtioneuvostossa yhteensä 26 htv:tä alkaen vuodesta 2020 (1,04 miljoonaa euroa). Mikäli VAHVA-ratkaisua ei toteutettaisi, tulisi nykyjärjestelmien pakollisesta kehittämistyöstä kustannuksia arviolta n. 12 miljoonaa euroa kehyskaudella 2016 – 2019. Lisäksi maksettavaksi tulisivat nykyjärjestelmien ylläpitokustannukset. Sopimuskokonaisuuden kokonaiskustannukset tulevat nousemaan yli 5 miljoonan euron, jotka katetaan myönnetystä määrärahasta.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta