Virkavala ja tuomarinvakuutus

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.2.2018 13.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministeri Virolaisen virkavala ja tuomarinvakuutus

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Asia
Valtioneuvoston jäsenen velvollisuudesta antaa vala tai vakuutus säädetään virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1183/1987). Tätä asetusta on viimeksi muutettu tämän asetuksen muuttamisesta 19.12.2017 annetulla asetuksella (1026/2017). Em. valoja ja vakuutuksia koskevassa asetuksessa säädetään, että valtioneuvoston jäsenen on vannottava virkavala tai annettava virkavakuutus sekä annettava tuomarinvakuutus ennen tehtävään ryhtymistään (3 §) ja että vala tai vakuutus annetaan valtioneuvoston yleisistunnossa (10 §). Lisäksi säädetään, että se, joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (13 §). Em. asetusmuutosta koskevassa esittelymuistiossa todetaan lisäksi, että vakiintuneena käytäntönä on, että kerran annettua tuomarinvakuutusta ei tarvitse uusia. Virkavalan ja virkavakuutuksen kaavasta säädetään asetuksen 5 §:ssä. Tuomarinvakuutuksen kaavasta säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 7 §:ssä. Ministeri Virolainen vannoo valintansa mukaisesti virkavalan. Lisäksi hän antaa tuomarinvakuutuksen.

Esitys
Ministeri Virolainen vannoo virkavalan ja antaa tuomarinvakuutuksen

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen