Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 ja 45 §:n muuttamisesta

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Asia
Ohjesäännön 3 §:n koskee valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavia yleisiä asioita. Sen 21 kohtaa muutettaisiin niin, että valtioneuvoston yleisistunnon toimivaltaan kuuluisi määräaikaisen komitean tai muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten. Lisäksi 3 §:ään lisättäisiin uusi 21 a) kohta pääministerin esityksestä tapahtuvasta määräaikaisen valmisteluelimen tai -hankkeen asettamisesta. Ohjesäännön 45 § koskee kansliapäällikön tehtäviä. Siihen lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan kansliapäällikön tehtävänä olisi yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa. Ohjesäännön muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2018

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön 3 ja 45 §:n muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen