Valtioneuvoston kirjelmä OM/2018/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

U 37/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Tia Möller, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150105
Asia
Direktiiviehdotuksella (COM(2018) 218 final) pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta parantamalla väärinkäytösten ilmoittajien suojelua EU:ssa. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, väärinkäytöksiä tai laittomuutta, erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä ja paljastaa yleiseen etuun kohdistuvia uhkia ja vakavia haittoja, jotka muuten voisivat jäädä ilmoittamatta. Väärinkäytöksistä ilmoittajien suojan parantamiseksi yksityisellä ja julkisella sektorilla tulisi ottaa käyttöön ilmoittajan henkilöllisyyden luottamuksellisuuden takaavat ilmoituskanavat ja –menettelyt ja näistä tulisi olla tietoa kattavasti ja helposti saatavilla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Ehdotuksella pyritään tehostamaan EU-oikeuden täytäntöönpanoa ja sillä vahvistettaisiin EU:n perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, erityisesti sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, oikeutta oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, terveyden suojeluun, ympäristönsuojeluun, kuluttajansuojaan sekä oikeutta hyvään hallintoon. Direktiivillä arvioidaan parannettavan EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista. Komission arvioiden mukaan tulonmenetyksiin liittyvän riskin arvioidaan tältä osin olevan EU-tasolla nykyään 179-256 miljardia euroa. Julkisten hankintojen alalla väärinkäytösten ilmoittajien suojelun on arvioitu tuovan EU-tasolla hyötyjä 5,8–9,6 miljardin euron arvosta vuodessa ja verotuksen alalla jäsenvaltioiden ja EU:n arvioidaan menettävän vuosittain voitonsiirtojen vuoksi noin 50–70 miljardin euron verotulot. Komission vaikutusarvion mukaan julkisen sektorin kaikille jäsenvaltioille yhteenlasketut täytäntöönpanokustannukset arvioidaan olevan kertaluontoisesti 204,9 miljoonaa euroa ja käyttökustannuksina 319,9 miljoonaa euroa vuodessa. Suomessa ei nykyisellään ole yleistä väärinkäytöksistä ilmoittajien suojelua koskevaa lainsäädäntöä. Suomelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset tarkentuvat jatkovalmistelussa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen