Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

U 90/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Upi Talsi, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295530868

Asia
Euroopan komissio on antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2019 ja 2020 (COM(2018) 625 final). Unionin tariffikiintiöjärjestelmän tarkoituksena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien unionin tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein silloin, kun niiden tuotanto unionissa ei ole riittävää eikä tarjonta tältä osin vastaa kysyntää.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Kalastustuotteita koskevien yksipuolisten kaupan toimenpiteiden tarkoituksena olisi auttaa EU:n kalanjalostusteollisuutta tuomaan EU:n ulkopuolisista maista raaka-aineita, jotka jatkojalostetaan alennetuin tullein tai tullitta. EU:lla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikan ja tullilainsäädännön alalla. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Ehdotuksen liitteessä luetellut tariffikiintiöt olisivat kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuojien käytettävissä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen