Valtioneuvoston kirjelmä SM/2018/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu)

U 96/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Berit Kiuru, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488283
Asia
Paluudirektiivin kohdennetulla muuttamisella on tarkoitus tehostaa palauttamista perusoikeuksia, erityisesti palauttamiskiellon periaatetta kunnioittaen. Ehdotuksella pyritään varmistamaan turvapaikka- ja palauttamismenettelyjen välinen yhtenäisyys. Palauttamispäätösten tekemistä ja niitä koskevaa muutoksenhakua tehostettaisiin. Ehdotuksella myös luotaisiin palauttamismenettelyä yksinkertaistava rajamenettely, jota sovellettaisiin paluuvelvoitteen alaisiin kolmansien maiden kansalaisiin, joiden kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on hylätty rajalla tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä. Ehdotus sisältää puitteet laittomien muuttajien ja kansallisten viranomaisten väliselle yhteistyölle sekä vapaaehtoiselle paluulle. Komissio ehdottaa tehokkaampia välineitä palauttamisten hallinnolliseen käsittelyyn sekä säilöönoton tehokkaampaa käyttöä palauttamisten täytäntöönpanon tukemiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus pohjautuu nykyiseen paluudirektiiviin ja aiheuttaa tarpeen muuttaa kansallista lainsäädäntöä, erityisesti ulkomaalaislain säännöksiä. Vaikutuksia kansalliseen talousarvioon voi olla erityisesti kansalliseen palauttamisen hallintajärjestelmään liittyen. Rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen