Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2018/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (veden uudelleenkäyttöasetus)

U 97/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Ville Keskisarja, Neuvotteleva virkamies p.029 5162390
Asia
Euroopan komissio antoi 28 päivänä toukokuuta 2018 ehdotuksen asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (veden uudelleenkäyttöasetus) COM(2018) 337. Ehdotuksen tavoitteena on torjua veden puutetta sekä edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäämällä käsitellyn yhdyskuntajäteveden uudelleenkäyttöä maatalouden kasteluvetenä. Asetettavilla vähimmäislaatuvaatimuksilla, seuranta- sekä riskienhallintavelvoitteilla pyritään varmistamaan riittävä ja korkea terveyden ja ympäristönsuojelun taso sekä takaamaan tasapuoliset lähtökohdat niille, jotka uudelleenkäyttöä harjoittavat sekä niille, joihin uudelleenkäyttö vaikuttaa. Asetusehdotus ei velvoita jäsenvaltiota käsitellyn jäteveden uudelleenkäyttöön ja jäsenvaltio voi itse päättää, kuinka paljon uudelleenkäyttöön kannustetaan sekä asettaa käytölle riskienarvioinnin perusteella vähimmäisvaatimuksia tiukempia ehtoja.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen vaikutukset terveyteen, elintarviketurvallisuuteen ja ympäristöön arvioidaan jäävän Suomessa vähäiseksi. Vaikutukset rajoittuisivat lähinnä käsitellyllä jätevedellä kastelluiden kasvien sekä niistä tuotettujen elintarvikkeiden sekä rehujen tuontiin ja käyttöön Suomessa. Alan turvallisuuteen ja valvontaan, jota ehdotettu asetus täydentää, kiinnitetään kuitenkin paljon huomiota niin EU:ssa kuin kansallisesti. Käsiteltyä jätevettä tarjoavalle vesihuoltolaitokselle ja kasteluveden käyttäjälle seuraisi mahdollisesti investointeja ja lisäkustannuksia. Toimivaltaisen viranomaisen nimittämisestä sekä lupa- ja valvontamenettelyiden perustamisesta sekä näihin mahdollisesti liittyvästä lainsäädännön ja tietojärjestelmien kehittämisestä aiheutuisi jonkin verran lisäkustannuksia ja hallinnollista työtä. Edellä mainitut vaikutukset jäisivät kuitenkin pieneksi ottaen huomioon toiminnan todennäköinen harvinaisuus sekä mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevia menettelyitä ja järjestelmiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen