Valtioneuvoston kirjelmä OM/2018/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, EURATOM) N:O 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

U 94/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150127
Asia
Ehdotetulla asetusmuutoksella (COM(2018) 636 final/2) komissio haluaa varmistaa, että voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia Euroopan tason poliittisille puolueille tai säätiöille, jotka hyödyntävät tietosuojasääntöjen rikkomuksia tarkoituksenaan vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen. Lisäksi ehdotetaan asetuksen vastuuviranomaiselle omaa henkilöstöä, jonka nimittäisi vastuuviranomaisen johtaja. Komission tavoitteena on saada asetusmuutos voimaan ennen Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaaleja.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta Suomen lainsäädäntöön tai välittömiä vaikutuksia Suomen valtiontalouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen