Valtioneuvoston kirjelmä UM/2018/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)

U 93/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen
Esittelijä
Virpi Kankare, Lähetystöneuvos p.029 5351772
Asia
VIS- ehdotuksen päätavoitteena ovat turvallisuuden parantaminen ja tietovajeiden poistaminen. Viisumitietojärjestelmän edelleen kehittäminen on tärkeää komission 12.12.2017 tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta antaman asetusehdotuskokonaisuuden toteuttamisen mahdollistamiseksi. Viisumitietojärjestelmä (VIS) on olennainen osa komission esittämää tapaa hallinnoida ja tehostaa ulkorajojen valvontaa sekä muuttoliikettä ja turvallisuutta koskevien tietojen käyttöä. VIS –asetusta koskevan muutosesityksen yleistavoitteena on perussopimukseen pohjautuvien päämäärien mukaisesti parantaa turvallisuutta EU:ssa ja sen ulkorajoilla, helpottaa laillisesti matkustavien oikeutta ylittää ulkoraja, liikkua ja oleskella vapaasti Schengen-alueella, jonka sisärajoilla ei suoriteta tarkastuksia, sekä helpottaa Schengen-alueen ulkorajojen valvontaa. VIS- ehdotuksen erityisenä tavoitteena on helpottaa viisumihakemusmenettelyä, helpottaa ja vahvistaa tarkastuksia ulkorajojen rajanylityspaikoilla ja jäsenvaltioiden alueella, parantaa Schengen-alueen sisäistä turvallisuutta helpottamalla jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa koskien kolmansien maiden kansalaisia, joilla on pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa ja helpottaa maahanmuutto- ja lainvalvontaviranomaisten suorittamaa kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden toteamista jäsenvaltion alueella. Muutosehdotuksen tavoitteena on helpottaa kadonneiden henkilöiden tunnistamista, auttaa prosessissa, jonka tavoitteena on tunnistaa ja palauttaa henkilöt, jotka mahdollisesti eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä jäsenvaltioiden alueelle tuloa, siellä oleskelua tai asumista koskevia edellytyksiä, auttaa lainvalvontaviranomaisia pääsemään tietoihin lyhytaikaisten viisumien hakijoista ja haltijoista ja laajentaa lainvalvontaviranomaisten pääsyä tietoihin, jotka koskevat pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien haltijoita silloin, kun se on tarpeen vakavan rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, havaitsemiseksi tai niistä syytteeseen asettamiseksi, varmistaen samalla korkeatasoinen tietosuoja ja yksityisyyden suoja ja kerätä tilastoja, joilla tuetaan näyttöön perustuvaa Euroopan unionin muuttoliikepolitiikkaa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission mukaan VIS-asetusehdotuksen toteuttaminen edellyttää 182 miljoonan euron määrärahoja 2021-2027. Kehittämisvaiheen suunnitellaan tapahtuvan 2021–2023. Jos ehdotus hyväksytään ennen seuraavaa EU:n monivuotista rahoituskehystä, tarvittavat resurssit otetaan ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevasta budjettikohdasta ja määrät vähennetään vuosiksi 2021–2023 kohdennetuista varoista. Tällä 1,5 miljoonalla eurolla käynnistettäisiin ehdotukseen sisältyvien toimien valmistelu esim. täytäntöönpanosäädösten ja julkisia hankintoja koskevien sopimusten valmistelu. Jos ehdotuksesta saavutetaan poliittinen yhteisymmärrys viimeistään maaliskuussa 2019, tavoitteena on panna se täytäntöön vuoden 2021 loppuun mennessä. Ehdotukseen tarvittavat varat (rajaturvallisuusrahasto ja asianomaiset virastot) vastaavat komission 2.5.2018 antamaa vuosia 2021–2027 koskevaa rahoituskehysehdotusta. Suomen valtion talousarvion osalta taloudelliset vaikutukset jakautuvat sisäministeriön ja ulkoministeriön hallinnonaloille sekä mahdollisesti oikeusministeriön alalle. Rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä, tarvittaessa määrärahoja kohdennetaan uudelleen. Ehdotuksen myötä VIS -järjestelmä laajenee koskemaan oleskelulupia ja pitkäaikaisia viisumeita, joita koskeva rajapintamuutosten kehittäminen ja toteuttaminen maksavat n. 300 000–500 000 euroa. Kustannuksia syntynee elävän kasvokuvan ottamisesta hakemuksen jättövaiheessa. Tämä merkitsee laite- ja ohjelmistohankintoja sekä olemassa olevien prosessien kehittämistä. Mahdollinen järjestelmäintegraatio toteutettaisiin todennäköisesti Migrin tietojärjestelmään UMA:an. Mikäli näin on, aiemmin toteutettujen UMA-kansainvälinen tietojärjestelmäliittymien pohjalta kustannushaarukka olisi 150 000–250 000 euroa riippuen teknisen toteuttamisen monimutkaisuudesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen