Valtioneuvoston kirjelmä SM/2018/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

U 100/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies p.029 5488263
Asia
Esitys koskee Euroopan komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja koskeneiden neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai maksusitoumusten siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta allokoitiin rahoitusta jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin, jotta voitiin tukea Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden - käytännössä turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen - käyttöön ottamisesta annettujen päätösten ja laillista maahanpääsyä Turkista koskevan neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa. Näiden päätösten voimassaolo ja soveltaminen päättyi tammikuussa 2018. Rahastosta vuoden 2016 aikana edellä mainituilla päätöksillä jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin sidotuista 843 miljoonasta eurosta on edelleen käyttämättä noin 567 miljoonaa euroa. Rahastoon sovellettavista yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa vahvistettujen, maksusitoumusten vapauttamista koskevien sääntöjen mukaan näihin sitoumuksiin liittyvät maksut olisi suoritettava vuoden 2018 loppuun mennessä, minkä jälkeen varat eivät enää ole jäsenvaltioiden käytettävissä rahaston puitteissa. Euroopan komissio ehdottaa asetuksen (EU) N:o 516/2014 18 artiklaan muutoksia, jotta jäsenvaltiot voisivat käyttää jäljellä olevia sisäisiin siirtoihin sekä maahanpääsy Turkista -menettelyyn sidottuja varoja unionin painopisteisiin muuttoliikeasioissa, muun muassa toteuttamalla edelleen sisäisiä siirtoja vapaaehtoiselta pohjalta. Ehdotus antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden hyödyntää jäljellä olevaa rahoitusta sisäisten siirtojen ja uudelleensijoittamisen lisäksi muihin toimiin, jotka on määritelty rahastoa koskevassa asetuksessa. Ehdotuksella laajennettaisiin myös rahaston tuella siirrettävissä olevien henkilöiden ryhmää (nykyisellään kansainvälistä suojelua saavat henkilöt) siten, että se kattaisi edellä mainittujen neuvoston päätösten tavoin myös kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden siirrot. Ehdotuksessa jatkettaisiin neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen, jäljellä olevien maksusitoumusten vapauttamisen määräaikaa enintään kuudella kuukaudella sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa tarkistaa kansallisia ohjelmia tehdäkseen tarvittavat muutokset varojen sitomiseksi uudelleen tai siirtämiseksi. Lisäksi ehdotukseen sisältyy säännös, jolla pidennetään kyseisten varojen käytön määräaikaa kahdella vuodella komission hyväksyttyä kansallisten ohjelmien tarkistukset, jotta jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa toteuttaa ne toimet, joihin määrärahat sidotaan uudelleen tai siirretään. Valtioneuvosto vastustaa komission ehdotusta rahastoasetuksen muuttamisesta, koska sillä ohjataan varojen uudelleenkohdentamista niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole toteuttaneet solidaarisuutta aikaisemmin sovitulla tavalla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (mom. 12.26.98 ja 26.01.24) Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että vuonna 2016 neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi sidotut määrärahat, joista jäljellä on noin 567 miljoonaa euroa, pysyvät jäsenvaltioiden käytettävissä niiden kansallisissa ohjelmissa sisäisten siirtojen rahoittamista sekä muita maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin liittyviä toimia varten. Suomen maksuosuus neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehdyistä maksusitoumuksista maksuina on sama kuin muussakin EU-budjetissa. Kun vapautuneet sitoumukset sidotaan komission ehdotuksen mukaisesti uudelleen, aiheutuu sitoumusten konkretisoituessa maksuiksi - sekä ennakoitu saanto että osuus sitoumuksista huomioiden - Suomelle noin 7,6 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset verrattuna tilanteeseen, jossa sitoumusten olisi annettu raueta asetuksen (EU) N:o 514/2014 määrärahojen vapauttamista koskevan yleissäännön mukaisesti. Aiheutuvat maksut maksetaan kansallisista varoista momentilta 28.92.69 Maksut Euroopan unionille. Suomi ei tästä saa käyttöönsä merkittävää lisärahoitusta. Kansallista vastinrahaa ei tarvita. Asetukseen (EU) N:o 516/2014 ehdotettujen muutosten täytäntöönpanemiseksi ei tarvita lisärahoitusta unionin talousarviosta. Ehdotuksella ei Suomen osalta ole vaikutuksia rahaston kansalliseen ohjelmaan eikä rahastosta Suomelle maksettaviin määrärahoihin. Komissiolta saatavat tulot budjetoidaan momenteille 12.26.98 EU:lta saatavat tulot ja arvioidut vuosittaiset maksatukset momentille 26.01.24 EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan. Määräraha on kehyksen ulkopuolista rahoitusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen